Trollhättans Stad Analys utvecklingsarena

Analys utvecklingsarena

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av … fyll i

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 800 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunlednings-kontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Allmän information

Vår delregionala utvecklingsarena, Entreprenörsarenan som funnits i 13 år, står inför en förnyelseprocess. För att det arbetet ska bli hållbart önskar Uddevalla kommun en genomlysning av verksamheten i form av en så kallad SWOT-analys. Även en beskrivning av karaktären av den förnyade arenan ska ingå i slutrapporten.

Utredningens resultat ska presenteras i en rapport samt en muntlig presentation för den av Entreprenörsarenans styrelse utsedda arbetsgruppen.

Obligatoriska krav på leverantören

Anbudsgivare förutsätts ha god kunskap om Entreprenörsarenan och dess verksamhet. Djup förståelse för innovationsprocesser, modern affärsutveckling och värdeskapande är skall-krav.

Leveranstid

Slutrapport och en muntlig presentation bör levereras senast 31 december 2020 eller enligt överenskommelse.

Pris

50 000 kr exklusive moms. I angivet pris ingår alla kostnader för förberedelser, eventuella resor, traktamenten, kursdokumentation m.m. Inga övriga kostnader kan tillkomma.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppgifter kommer att hämtas från Skatteverket.

Anbudsprövning

I bedömning av anbuden ingår den sammanlagda kompetens (relevant erfarenhet och utbildning) som erbjuds, referensuppdragens relevans samt beskrivning av tjänstens upplägg. Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras. 

Anbudet ska vara giltigt minst 1 månader från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-02)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-10-27

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020-10-27