Trollhättans Stad 25 Startpaket körkortsbehörighet B

25 Startpaket körkortsbehörighet B

Uddevalla kommun, Uddevalla

Inledning 

Uddevalla kommun genomför en direktupphandling av 25 startpaket för körkortsbehörighet B, och inbjuder härmed till att lämna anbud enligt detta upphandlingsdokument.   

Uddevalla kommun är belägen i Bohuslän, 8 mil norr om Göteborg. Folkmängden i kommunen uppgår för närvarande till ca 57 000 invånare. Kommunen har ungefär 4 800 tillsvidareanställda, fördelade på fem olika förvaltningar. Kommunens verksamheter utgörs av socialtjänst , barn- och utbildning, kultur och fritid, samhällsbyggnad samt kommunledningskontor.

Uddevalla kommun är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001, samt har en miljöpolicy som anger att Uddevalla kommun ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Hållbarhetsaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla enheter. Detta innebär att upphandling och inköp i så stor utsträckning som möjligt ska präglas av ett hållbarhetstänk.

Allmän information

Uddevalla gymnasieskola, byggprogrammet, avser att köpa in 25 startpaket för körkortsbehörighet B.

Startpaketen kommer under läsårets gång att lämnas ut till de elever som enligt skolans kriterier kvalificerat sig för detta.

Elev som tilldelats startpaket kontaktar själv körskolan för inskrivning och planering av utbildningen.

Obligatoriska krav på varan 

Startpaketen ska finnas i form av värdebevis/presentkort med giltighetstid om minst ett år.

Tjänsten ska levereras inom Uddevalla tätort.

I startpaketen ska följande ingå

Inskrivning på körskolan

ca 10 körlektioner á 40-50min

Komplett teoriutbildning med lärarledda lektioner samt bokpaket/digitala hjälpmedel och prov.

Utbildningen ska bedrivas av kör-/utbildningslärare godkända av transportstyrelsen.

Körskolan ska erbjuda möjlighet att välja mellan manuell- och automatväxlad bil.

Körtider ska finnas möjliga att boka innan och efter skoldagen (i mån av tillgängliga tider)

Körtider ska finnas möjliga att boka måndag- fredag (i mån av tillgängliga tider)

Körskolan ska ha teori-/datasal/lokal där elever kan sitta och läsa och göra tester.

Körskolan ska vara ansluten till STR

Risk 1 och Risk 2 ska inte ingå i paketet.

Övriga önskemål på varan 

Vid läs/skrivsvårigheter ska alternativa hjälpmedel finnas och ingå i startpaketet.

Bemannad reception/kontor där eleverna snabbt kan få den hjälp de behöver.

Lång giltighetstid.

Leveranstid

Snarast efter beställning.

Värdebevis/presentkort levereras till skolan eller hämtas av representant för skolan efter överenskommelse.

Pris 

Pris ska anges exklusive moms. I angivet pris ska alla kostnader ingå såsom leverans etc.

Krav på anbudsgivaren 

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppfyllnad av detta krav kontrolleras av Uddevalla kommun. Leverantören ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt kvalitets- och miljöarbete.  

Arbetsrättsliga villkor 

Enligt Uddevalla kommuns riktlinjer för direktupphandling ska köp i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsprövning 

Vi bedömer om tjänsten uppfyller de obligatoriska kraven och om den dessutom uppfyller någon eller några av de övriga önskemålen. Detta vägs samman med startpaketens innehåll samt beskrivning av tjänstens upplägg och offererat pris.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Anbudets form, innehåll samt avlämnande

Anbud ska lämnas digitalt via modulen. Anbudet ska vara skrivet på svenska. Anbud som lämnas på annat sätt kan komma att förkastas. 

En detaljerad specifikation över startpaketets innehåll ska bifogas.

Information om receptionens öppettider samt vilka tider körlektioner finns att boka bifogas.

Sista anbudsdag

Anbud ska ha inkommit till den upphandlande myndigheten via TendSign senast 2023-03-02

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 3 månader från sista anbudsdag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-02)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-02-21

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2023/00244