Trelleborgs kommun Yrkesförarutbildning

Yrkesförarutbildning

Trelleborgs kommun

Allmän information

Trelleborgs kommun inbjuder till att lämna anbud för utbildning av yrkesförarkompetensutbildning YKB för gods och persontransporter. Det innefattar både grundläggande kompetens samt fortbildning. Trelleborgs kommun uppskattar behover till ca 40 personer under avtalsperioden, uppgift lämnas endast som information och innebär ingen garanti för antal deltagare.

Obligatoriska krav på varan/tjänsten

Kommunen ska kunna avropa hela eller delar av utbildningen när som helst under avtalsperioden. Anbudsgivare ska kunna erbjuda utbildningen (delkurserna) helgfria vardagar. 

Krav på anbudsgivare

Anbudsgivare ska ha tillstånd av Transportstyrelsen att bedriva denna utbildningsverksamhet. Kopia av tillståndet ska bifogas anbudet.

Anbudsgivare ska lämna in följande uppgifter:

-Beskrivning av företagets organisation och förmåga att utifrån sina resurser och kapacitet ha möjlighet att utföra uppdraget.

- Anbudsgivare ska bifoga en förteckning på de behöriga lärare som avses användas för uppdraget.

Anbudsgivare ska vid genomförande av uppdraget följa:

- Lagen (2007: 1157) om yrkesförarkompetens,

- Förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens,

- Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:1) Nya, ändrade eller överförda krav i ovanstående förordning är ska krav i upphandlingen.. (För fortsättningskurser där deltagare tar med sig delkurser från 2018 och bakåt godtas utbildningsplaner som blivit godkända enligt de tidigare föreskrifterna. För nyanmälningar gäller denna nya föreskriften.)

Anbudsgivare ska inneha samtliga tillstånd och godkännanden från myndigheter som behövs för att utföra uppdraget.

Anbudsgivare ska svara för att samtliga lagar och förordningar som uppställs av myndigheter, däribland säkerhets-, miljö-, arbetsmiljö- och arbetarskyddskrav, uppfylls.

Anbudsgivare ska i undervisningen, i uppdraget, endast använda lärare som anmälts och är godkända av Transportstyrelsen.

Anbudsgivaren ska ha tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkeskompetens enligt Transportstyrelsens lista på godkända leverantörer.

Anbudsgivarens utbildningar ska gälla för både person- och godstransporter.

Anbudsgivaren ska hålla sig uppdaterad på nya lagändringar och anpassa utbildningarna efter detta.

Utbildningen ska genomföras som grund och fortbildning och ska uppfylla Transportstyrelsen krav. Anbudsgivaren ska tillhandahålla undervisningsmaterial, som är godkänt av Transportstyrelsen, till alla deltagare inför varje kurstillfälle. Anbudsgivaren ska vid frånvaro tillhandahålla ersättningslärare.

Utbildningarna ska genomföras på överenskommen tid. Anbudsgivaren ska sköta administrationen gällande rapportering till transportstyrelsen. Utbildningen ska kunna ske i separata omgångar under avtalstiden. Anbudsgivare ska kunna tillgodoräkna deltagarnas tidigare kurser.

Vissa av kommande deltagare har gått delkurs 1 & 2 hos Säker Trafik enligt tidigare avtal. Deltagares tidigare kursers intyg/bevis kommer sändas till anbudsgivaren för ihoparäknande vid slutförande av samtliga kurser. Anbudsgivare ska efter att femte delkursen är slutförd, rapportera in till Transportstyrelsen, som utfärdar yrkeskompetensbevis.

Byte av personal

Om kommunen anser att leverantörens personal i uppdraget saknar tillräcklig kompetens eller om samarbetssvårigheter uppstått, så ska parterna försöka lösa detta snarast. Går det inte att lösa ska leverantören ersätta utsedd personal snarast med annan som kan godkännas av kommunen. Leverantören ansvarar för att avtalad kompetens och resurser finns under uppdragstiden. Förlust av viktig anställd får inte medföra att uppdraget inte utförs enligt avtalet. Ersättare ska godkännas av kommunen.

Utbildningsort

Utbildningsbehovet är en till två moduler per år. Vid standard utbildning har Trelleborgs kommun behov av att dela in aktuella elever i tre grupper samt 3 dagar vid varje utbildningsinsats.

Kommunen kommer att tillhandaha lokaler för samtliga delkurser. Utbildningen ska ske i dessa lokaler. För delmomentet brandsläckning kommer Räddningstjänsten i Trelleborgs kommuns utbildare samt deras lokaler att användas.

Vid uppsamling och färre antal elever där kompletterande utbildning krävs (om enstaka personer varit sjuka vid utbildningstillfället,) ska leverantören kunna erbjuda en kurslokal samt utbildare max 1 timmes körtid från Trelleborgs kommun.

Pris

Anges pris i SEK exklusive moms.

1 .Pris ska anges per delkurs/per person, exklusive mervärdesskatt. Priset ska vara samma oavsett delkurs

2. Pris per delkurs/per person, exklusive mervärdesskatt vid 3 eller färre antal deltagare. (Det vanliga är att ca 10 st deltagare anmäls till varje kurs. I undantags fall kan det dock inträffa att endast 1 deltagare behöver gå en viss kurs (pga tidigare förhinder för kursen). I det fall då det är 3 eller färre deltagare anmälda till en kurs gäller detta pris.) 

I båda angivna priser ska utbildare, all form av utbildningsmaterial, traktamente, resekostnad samt eventuellt logi vara inräknat. Inga extra kostnader får tillkomma. 

Anbudsprövning

Utvärderingsprincipen är ekonomiskt mest fördelaktiga och utvärderas på följande grund:

Pris

Anbudsutvärdering

Priset kommer viktas till pris för delkurs per person =70%

pris för delkurs per person vid mindre än 3 deltagare = 30%

Det anbud med lägst totalkostnad kommer tilldelas avtalet.

Skulle anbudsutvärderingen visa att två eller flera anbud är exakt lika kommer lottning att ske mellan de vinnande anbudsgivarna. Vid en eventuell lottning kommer dessa anbudsgivare att bjudas in för att övervaka att lottningen sker på ett korrekt sätt.

Innan avtalstecknande

-Registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande ska kunna uppvisas innan avtalstecknande. Beviset ska inte vara äldre än sex månader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-24)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-02-10

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2022/901