Tingsryds kommuns upphandlingar Mat- och skadedjurskontroll kök

Mat- och skadedjurskontroll kök

Tingsryds kommun, Tingsryd

Tingsryds kommun, måltidsenheten och bildningsförvaltningen inbjuder er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet med detta upphandlingsunderlag.

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling och annonseras publikt.

Bakgrund

Tingsryd kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument. Upphandlande myndighet har för avsikt att upphandla ett avtal för mat- och skadedjurskontroll till kommunens kök. Ett avtal kommer att tecknas med en leverantör.

Beskrivning/krav på vara/tjänst

Upphandlingen omfattar 8 tillagningskök & 9 mottagningskök inom Tingsryds kommun. Det geografiska området är Tingsryd tätort, Konga, Linneryd, Ryd, Urshult, Väckelsång och Älmeboda. Observera att antalet kök är den volym som är aktuell just nu och kan komma att ändras under avtalstiden. Leverantören ska kunna acceptera de nya förutsättningarna utan vidare förändringar.

Uppdraget går ut på att kontrollera så att verksamheternas rutiner gällande livsmedelshantering, hygien och förebyggande av skadedjur fungerar enligt gällande regler och riktlinjer. Anbudsgivare ska kunna erbjuda tjänster inom följande områden:

* Inspektion och provtagning: av ytor och livsmedel för att säkerställa så att inga avvikelser förekommer. Leverantören säkerställer att provtagning av ytor genomförs och analyseras på ett korrekt sätt. Vid eventuella avvikelser ska leverantören kunna ge råd och förbättringsförslag. Leverantören ska också kunna handleda verksamheten till att ta fram ett program för egenkontroll. Leverantör tillgodose så att all nödvändig utrustning finns för att kunna ta proverna. Leverantören ska kunna ta proverna och genomföra analysen.

* Egenkontroll: Varje kök inom verksamheten ska ha möjlighet, med hjälp av leverantören att upprätta ett program för egenkontroll. Medarbetare ska ha tillgång till programmet digitalt.

* Inspektion/skadedjurskontroll: Leverantören ska, på begäran av beställaren, kunna genomföra inspektioner av lokaler för att på så vis fastställa den aktuella skadedjursnivån i verksamheten. Leverantören ska också hjälpa verksamheten med att ta fram en åtgärdsplan vid eventuella avvikelser, samt vid behov också genomföra bekämpning av skadedjur enligt nedan.

* Skadedjursbekämpning: Leverantören ska ha god kunskap och erfarenhet av att, vid behov, genomföra skadedjursbekämpning på ett korrekt sätt, genom fällor eller liknande, enligt gällande regler och riktlinjer. Val av metod ska vara anpassad efter aktuell situation och verksamhet. Fackmannamässigt utförande är ett krav. Med skadedjur avses bland annat insekter så som mjölbaggar och liknande, men också gnagare som möss eller råttor.

* Utbildning för verksamhetens personal: För att medarbetare inom den aktuella verksamheten ska vara uppdaterade med aktuella regler och riktlinjer gällande livsmedelshygien ska leverantören kunna erbjuda anpassade utbildningar för personal. Som krav är att befintliga medarbetare ska uppdateras med nya riktlinjer vartannat år men leverantören ska också ha möjlighet att erbjuda utbildning för nyanställd personal. Utbildningar ska arrangeras på plats fysiskt i kommunens lokaler. Observera att utbildningarna ej får hållas digitalt då det för verksamhetens del underlättar att vara på plats. Leverantören ser till att all nödvändigt utbildningsmaterial tas fram inför utbildningen.

* Övrig support: Beställaren ska kunna kontakta leverantör för att få råd och stöd vid eventuella frågor som kan dyka upp efterhand. Det ska också finnas möjlighet för beställaren att boka in uppföljningsmöte. 

Provtagning av livsmedel och ytor ska genomföras 2 gånger om året per tillagningskök. • Inspektioner och rengöringskontroller (prov) 1 gång om året för samtliga kök. Inspektionerna/kontrollerna ska ske på vardagar. Exakt tid sker i överenskommelse mellan leverantör och respektive kök. Lämpligast tid för verksamheterna är på eftermiddagar. Provtagningar görs oanmält.

Fysisk utbildning ska ske 1 gång om året i en intervall om vartannat år för respektive tillsvidareanställd medarbetare. Utbildning för nyanställda ska ske efter behov från verksamheten.

Egenkontrollen som beskrivs ovan ska finnas tillgänglig via en digital tjänst. Förutom detta ska verksamheterna också ha möjlighet att via tjänsten se samtliga rapporteringar/dokumentationer som tas fram under kontrollerna/inspektionerna och provtagningarna. Den digitala tjänsten ska innehålla följande information: Kontrollistor med åtgärder som är framtagna utifrån verksamhetens behov och program gällande egenkontroll. Eventuella avvikelser som framkommer vid inspektioner/kontroller ska finnas sparade här och vara tydligt dokumenterade med text och bild. Det ska finnas någon form av funktion som kan påminna verksamheten om eventuella avvikelser så att dessa kan åtgärdas i tid. Den digitala tjänsten ska vara anpassad så att egenkontrollerna kan genomföras på en dator, surfplatta eller smartphone.

Beskriv vilken digital tjänst som kan erbjudas och vilka funktioner som ingår. Bifoga beskrivningen vid inkommande av anbud.

Den kontrollant som kommer att utföra inspektion och kontroller ska ha korrekt klädsel, skyddskläder enligt gällande livsmedelslagar. Verksamheten ska tydligt kunna se från vilket företag leverantören kommer. Kontrollanten ska vara tillmötesgående och ha god erfarenhet och korrekt utbildning för att kunna genomföra uppdraget. Det är därför viktigt att den av leverantören utsedd person som ska genomföra exempelvis inspektionen, provtagningen eller utbildningen har den erfarenhet och kunskap för att kunna uppfylla det kravet.

Om leverantören behöver boka om planerat möte ska detta meddelas kontaktperson för köparen senast 1 vecka före inbokat tillfälle. Leverantören ska då kunna erbjuda ett nytt datum, alternativt ha en ersättare. Vid utbildningar är det viktigt att leverantören meddelar verksamheten i god tid vid avbokning. Verksamheten sätter ofta in vikarier för att täcka upp när ordinarie personal befinner sig på utbildning så då måste de meddelas snarast för att hinna planera. Kommunikation gällande avbokning/ombokning ska ske mellan respektive verksamhet och leverantör.

I samband med avtalsstart ska kommunen och leverantör boka in ett uppstartsmöte och detta sker mellan kontaktpersoner från båda parter. Under avtalstiden ska kommunen erbjudas uppföljningsmöten 1 gång per år. Exakta datum fastställs inte vid avtalstecknande utan den överenskommelsen sker mellan beställare och leverantör vid behov under avtalstiden.

Leveranstid/Avtalstid

240901-251231

Anbudets form

Upphandlingen är ej delbar, anbud lämnas på hela uppdraget. Anbud ska vara på svenska. Officiella dokument utfärdade av extern part, som till exempel intyg, kan vara skrivna på engelska. All kommunikation genom hela upphandlingsprocessen sker på svenska.

Utvärderingskriterium

Utvärderingskriterium är lägsta pris/år. I det angivna priset skall samtliga åtaganden ovan ingå. Inga kostnader skall tillkomma. Pris ska anges i SEK, ex moms.

Generella krav 

Anbudsgivaren ska ha en stabil finansiell och ekonomisk ställning. I de fall anbudsgivaren har minst rating 40 enligt Creditsafe eller på annat sätt styrker företagets ekonomiska och finansiella styrka kommer kravet avseende ekonomisk stabilitet anses vara uppfyllt. Beställaren kommer att kontrollera detta avseende vinnande leverantör innan tilldelning samt kan komma att kontrollera detta igen under avtalstiden.

Anbudsgivaren ska vara fri från skuld avseende svenska skatter och socialavgifter både hos Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.  Anbudsgivaren ska på anmodan från beställaren kunna visa att företaget är registrerat för F-skatt. Beställaren kommer att kontrollera detta avseende vinnande leverantör innan tilldelning samt kan komma att kontrollera detta igen under avtalstiden.

Offentlighetsprincipen/sekretess

Upphandlande myndigheter omfattas av offentlighetsprincipen. Detta innebär att allmänheten har rätt att ta del av inkomna handlingar. För att en uppgift i en sådan handling ska kunna hemlighållas måste stöd finnas i sekretesslagen. Efter det att en upphandling avslutats är inkomna handlingar som huvudregel offentliga. Av 31 kap. 16 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) följer dock att sekretess gäller för uppgift i anbud som rör anbudsgivarens affärs- eller driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgiften röjs.

Anser ni att vissa uppgifter i anbudet bör sekretessbeläggas, måste ni i anbudet precisera vilka uppgifter det är samt lämna en motivering till på vilket sätt ni skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut. Det är sedan den upphandlande myndigheten som enligt offentlighets- och sekretesslagen beslutar om uppgiften sekretessbelägges eller inte.     

Offert lämnas i första hand via systemet, alternativt går det att skicka mail till ann.mattsson@tingsryd.se.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2024-03-31)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2024-03-14

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KLF AM 20240308