Täby kommun Särskilt boende enligt 5 kap. 5 § SoL

Särskilt boende enligt 5 kap. 5 § SoL

Täby Kommun, TÄBY

Uppdraget innebär att utifrån brukarens val och kommunens beställning tillhandahålla insatsen särskilt boende enligt 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) SoL med följande inriktningar:

1. för äldre personer med behov av särskilt stöd

2. för äldre personer med demenssjukdom med behov av särskilt stöd

Sökanden kan välja att ansöka om att bli leverantör för en av inriktningarna alternativt båda.

Uppdraget innebär att tillhandahålla omsorg, service samt trygg och säker hälso- och sjukvård till och med sjuksköterskenivå dygnet runt årets alla dagar.

Brukare som flyttat in i boendet ska kunna bo kvar till livets slut.

Avgränsning

Region Stockholm ansvarar för läkarinsatser i särskilt boende.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2022-01-10

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SON 2021/169-76