Täby kommun Samordnad upphandling - Konsultläkare

Samordnad upphandling - Konsultläkare

Vallentuna kommun, VALLENTUNA

Uppdraget syftar till att utifrån profession bistå socialsekreterare med försäkringsmedicinsk rådgivning.

Upphandlande myndigheter

Vallentuna kommun, organisationsnummer: 212000-0027

Danderyd kommun, organisationsnummer: 212000-0126

Täby kommun, organisationsnummer: 212000-0118

Norrtälje kommun, organisationsnummer: 212000-0217

Österåker kommun, organisationsnummer: 212000-2890

Vaxholm Stad, organisationsnummer: 212000-2908

Lidingö Stad, organisationsnummer: 212000-0191

Nedan kallat kommunen/staden

Omfattning

Vallentuna kommun, Danderyd kommun, Täby kommun, Norrtälje kommun, Österåker kommun, Vaxholm Stad samt Lidingö Stad inbjuder härmed anbudsgivare att lämna anbud gällande upphandling utav konsultläkare till ekonomiskt bistånd.

Uppdraget är inom ramen för socialförvaltningens uppdrag och syftar till att utifrån profession bistå socialsekreterare med försäkringsmedicinsk rådgivning utifrån målet att individer skall uppnå självförsörjning samt vid behov erbjuda socialsekreterare utbildning i särskilda frågor.

Arbetet är både på plats med klientkontakt, strategiskt arbete samt individuella bedömningar, stöd via telefon likväl som inläsningsarbete och författning av läkarintyg.

Avtal tecknas med en (1) leverantör förutsatt att de anbud som inkommer uppfyller samtliga krav.

Presentation

För presentation av kommunerna se respektive kommuns/stads hemsida.

Avtalstid

Ordinarie ramavtalstid är två (2) år från och med ramavtalets ingående, därefter förlängs avtalet automatiskt med en (1) period i taget om 12 månader vid max två (2) tillfällen.

Respektive kommun/stad har rätt att senast tre (3) månader före sitt avtals utgång – skriftligt meddela leverantören om att avtalet inte kommer att förlängas, om sådant meddelande uteblir förlängs avtalet automatiskt enligt ovan.

Ramavtalet kan därmed som längst löpa i fyra (4) år.

Volym

Upphandlingens värde är enbart en uppskattning. Kommunerna garanterar tillsammans uppdrag motsvarande en 50 procentig heltidstjänst första avtalsåret därefter inga bestämda avropsvolymer utan avrop sker vart efter behov kommer att uppstå. Upphandlingens värde ska inte tolkas som en utfästelse eller garanti för det kommande avtalet.

Det uppskattade värdet av avtalet per upphandlande myndighet uppskattas till det snittvärde som anges nedan.

Vallentuna kommun: Ca 250 000 SEK/år

Danderyd kommun: Ca 60 000 SEK/år

Täby kommun: Ca 150 000 SEK/år

Norrtälje kommun: Ca 100 000 SEK

Österåker kommun: Ca 150 000 SEK/år

Vaxholm Stad: Ca 100 000 SEK

Lidingö stad: Ca 160 000 SEK/år

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-03)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-05-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SN 2021.028