Täby kommun Ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS och avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS

Ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS och avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS

Täby Kommun

Socialnämnden är ytterst ansvarig för socialtjänsten och därmed även för omsorgen om personer med funktionsnedsättning i kommunen.

Uppdraget innebär att, dygnet runt, årets alla dagar, tillhandahålla insatserna ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS och avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS.

Insatsen ledsagarservice syftar till att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap. Insatsen är knuten till aktiviteter utanför hemmet. Insatsen ska ge möjlighet att delta i fritidsaktiviteter, i kulturlivet, besöka vänner eller bara promenera. Insatsen ska även tillgodose behov av ledsagning vid exempelvis sjukhusbesök. Insatsen ska ge möjlighet till personlig utveckling, meningsfull sysselsättning i vardagen, delaktighet i samhällslivet och social samvaro. Insatsen ska utformas utifrån brukarens behov, inflytande och medbestämmande samt värna om brukarens integritet. Ledsagarservice ska ha karaktären av personlig service.

Insatsen avlösarservice avses vanligen avlösning i det egna hemmet, d.v.s. att en avlösare tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående. Avlösarservice ges både som en regelbunden insats och vid oförutsedda situationer. Insatsen beviljas huvudsakligen till barn och unga, men även till vuxna. Bedömningen görs utifrån individuella behov och syftar till att ge anhöriga och närstående avlastning.

Utförarens verksamhet ska bedrivas och erbjudas inom hela Täby kommun.

Hälso- och sjukvårdsinsatser samt resor ingår inte i uppdraget.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2020-05-04

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SON 2018/33-79