Täby kommun Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 p. LSS

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 p. LSS

Täby kommun

Leverantören ska tillhandahålla insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 p. lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS.

Insatsen ges till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning som tillhör personkrets 1, 2 eller 3 enligt 1 § LSS. Insatsen ska erbjudas i korttidshem och/eller på läger, inte i korttidsfamilj. Barnperspektivet ska särskilt beaktas. Insatsen ska kunna ges både som en regelbunden insats och vid akuta behov.

Insatsen ska tillhandahållas dygnet runt, årets alla dagar. Kommunens uppdrag avser antingen helt eller halvt dygn. Verksamheten har möjlighet att stänga ned högst två (2) dagar per år för planering och utbildning. En sådan stängning av verksamheten ska meddelas minst fyra (4) månader i förväg till brukarens förälder/legale företrädare.

Insatsen ska ge möjlighet till personlig utveckling, delaktighet i samhällslivet och social samvaro samt ge brukaren möjlighet att leva som andra. Insatsen ska bidra till goda uppväxtvillkor och utformas utifrån brukarens behov, inflytande och medbestämmande samt värna om brukarens integritet. Insatsen ska tillgodose behov av miljöombyte och rekreation. Anhöriga ska kunna ges avlastning och utrymme för avkoppling.

Insatsen omfattar omvårdnad. Med omvårdnad avses individuellt anpassat stöd och hjälp i den dagliga livsföringen som tillgodoser brukarens psykiska, fysiska och sociala behov. Omvårdnad ska ges på ett sådant sätt att den stärker brukarens tilltro till sin egen förmåga. Omvårdnaden ska kontinuerligt anpassas efter rådande omständigheter så att den svarar mot brukarens aktuella situation.

Hälso- och sjukvårdsinsatser ingår inte i leverantörens uppdrag från kommunen. Regionen svarar för hälso- och sjukvårdsinsatser samt för förskrivning av medicintekniska hjälpmedel. Leverantören ska ha ett reglerat samarbete med aktuella vårdcentraler.

Delegeringar ingår i uppdraget för korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Hjälp med egenvård kan utföras av leverantörens personal först efter skriftligt beslut frå

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2022-05-24

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SON 2022/77-72