Täby kommun Dagverksamhet för personer från 65 år

Dagverksamhet för personer från 65 år

Täby Kommun

Uppdraget innebär att tillhandahålla insatsen dagverksamhet till den person som inom ramen för kommunens valfrihetssystem har valt leverantören.

Uppdraget omfattar två inriktningar:  

a. Dagverksamhet med social inriktning, som riktas till en målgrupp av äldre som ofta har fysiska och/eller andra hinder som gör att de har svårt att delta i öppna icke biståndsbedömda dagverksamheter. Insatsen beviljas i syfte att bryta isolering och för att främja social gemenskap. 

b. Dagverksamhet med demensinriktning, som vänder sig till personer med demenssjukdom och som ges som ett stöd för att skapa trygghet, ge social samvaro, regelbundna måltider och bibehålla funktioner. 

Ansökan kan avse en av inriktningarna alternativt båda.  

Leverantörens ansvar för hälso- och sjukvård omfattar insatser till och med sjuksköterskenivå inklusive rehabiliteringsinsatser.  

Omfattningen av uppdraget kan variera över tid. Kommunen lämnar därför inte någon volymgaranti.  

Den enskilde ska kunna tas emot hel- eller deltid. Med heltid menas deltagande sex timmar eller mer per dag och med deltid mindre än sex timmar per dag.  

Insatsen dagverksamhet syftar till att stödja den enskidles förutsättningar att kunna bo kvar hemma och att ha kontakt med andra.  Uppdraget ska utföras utifrån en helhetssyn på den enskildes behov. Genom ett personligt utformat stöd ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Det innebär att den enskilde genom stödet får sina fysiska, psykiska och sociala behov tillgodosedda.  

I dagverksamhet med demensinriktning ska omvårdnaden ges utifrån en personcentrerad omvårdnad. Utgångspunkt ska vara den enskildes upplevelse av sin verklighet och utformas ifrån information om den enskildes livsmönster, värderingar och preferenser.  

Innehållet i dagverksamheten ska i huvudsak inriktas på träning för att bibehålla fysiska och psykiska funktioner samt erbjuda stimulans och social gemenskap. Dagverksamhet kan också ge som en insats för att stödja och avlösa anhöriga.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2020-05-04

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

100/2013-74