Täby kommun Bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt 9 § 8 LSS

Bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt 9 § 8 LSS

Täby Kommun

Uppdraget innebär att, dygnet runt, årets alla dagar, tillhandahålla insatsen bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt 9 § 8 LSS. I uppdraget ingår även att tillhandahålla basal hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, till och med sjuksköterskenivå.

Insatsen ges till barn och ungdomar som tillhör personkrets 1, 2 eller 3 enligt 1 § LSS. Insatsen enligt detta uppdrag avser att erbjuda boende utanför föräldrahemmet och omfattar inte familjehem.

Insatsen ska ge möjlighet till personlig utveckling, delaktighet i samhällslivet och social samvaro samt ge brukaren möjlighet att få leva som andra. Insatsen ska bidra till goda uppväxtvillkor och utformas utifrån brukarens behov, inflytande och medbestämmande samt värna om brukarens integritet.

Insatsen omfattar omvårdnad.

Utförarens verksamhet ska vara belägen inom det geografiska området Stockholms län, Uppsala län eller Södermanlands län.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2020-05-04

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län

Diarie-/referensnummer

SON 2018/33-79