Täby kommun Boendestöd enligt 4 kap 1 § SoL

Boendestöd enligt 4 kap 1 § SoL

Täby Kommun

Uppdraget innebär att, årets alla dagar, tillhandahålla boendestöd enligt 4 kap § 1 SoL.

Insatsen är en stödform och ges till personer med funktionsnedsättning. Insatsen syftar till att på sikt öka brukarens funktionsförmåga och därmed också bidra till ökad självständighet och möjlighet att fortsätta bo i egen bostad.

Insatsen boendestöd är ett kvalificerat, professionellt stöd som ska tillgodose brukarens behov av stöd och struktur i sin livssituation. Insatsen kan omfatta olika former av pedagogisk handledning i hemmet och i närmiljön samt bygger på att brukaren själv är aktiv. Insatsen ska utgå ifrån brukarens egna behov och resurser samt bidra till att skapa normalisering i vardagen och möjliggöra ett självständigt liv. Insatsen ska möjliggöra delaktighet i samhällslivet och social samvaro.

Utförarens verksamhet ska bedrivas och erbjudas inom hela Täby kommun.

Hälso- och sjukvårdsinsatser samt resor ingår inte i uppdraget.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2020-05-04

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SON 2018/33-79