SYSAV Omhändertagande av slaggrus

Omhändertagande av slaggrus

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Översiktlig information om objektet/uppdraget

Sysav har ett avfallskraftvärmeverk som årligen förbränner ca 570 000 ton avfall. I kraftvärmeverket produceras värme till fjärrvärmenätet och el. Som en restprodukt efter förbränningen bildas bland annat bottenaska eller slagg. Denna behandlas på så sätt att metaller sorteras ut för återvinning i Sysavs anläggning för slaggsortering. Kvar efter sorteringen blir ett slaggrus.

Uppdraget i denna upphandling avser omhändertagande av slaggrus från Sysavs avfallskraftvärmeverk.

Mer detaljerade uppgifter kring uppdraget framgår av avsnitt 1.3.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-05-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-04-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

101/19