Sveriges Riksbanks upphandlingar Hygien- och städprodukter

Hygien- och städprodukter

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Kammarkollegiet upphandlar hygien- och städprodukter genom ett öppet upphandlingsförfarande enligt LOU, inom följande varugrupper: hygien och torkpapper, personlig hygien, påsar och säckar, rengöringsmedel, servering samt städredskap och tillbehör.

Ramavtalet kan användas för avrop av statliga myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ.

Kammarkollegiet kommer att anta upp till tre ramavtalsleverantörer. Avrop sker med tillämpning av rangordning, där samtliga villkor är fastställda i Ramavtalet enligt 7 kap. 6 § LOU.

Ramavtalet löper 2 år från och med att det trätt i kraft, vilket beräknas ske 2021-09-01. Förlängning kan uppgå till högst 2 år.

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet ansvarar för upphandlingsverksamheten inom den statliga inköpssamordningen vilket innebär att Kammarkollegiet ingår samordnade ramavtal eller andra gemensamma avtal i syfte att effektivisera upphandlingar avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. I uppdraget ingår även att tillhandahålla stödverksamhet för inköp vid avrop från de samordnade ramavtalen.

Upphandlingen består av ett (1) anbudsområde och omfattar hygien- och städprodukter inom följande varugrupper: hygien och torkpapper, personlig hygien, påsar och säckar, rengöringsmedel, servering samt städredskap och tillbehör.

Ramavtalet kan användas för avrop av statliga myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ. Dessa benämns Avropsberättigade. Genom Ramavtalet ges Avropsberättigade rätt att utan att själva genomföra upphandling göra avrop från Ramavtalet.

Kammarkollegiet kommer att anta tre (3) ramavtalsleverantörer under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Ramavtalet anger villkoren för framtida anskaffningar (avrop) av varor under en given tidsperiod.

I denna upphandling sker avrop med tillämpning av rangordning, där samtliga villkor är fastställda i Ramavtalet enligt 7 kap. 6 § LOU. Det innebär att Avropsberättigad i första hand kontaktar den främst rangordnade ramavtalsleverantören.

Ramavtalet blir bindande mellan parterna när det signerats av ramavtalsleverantör och Kammarkollegiet och löper därefter under en period av 24 månader från och med att det trätt i kraft. Ramavtalet beräknas träda i kraft 2021-09-01. Förlängning kan uppgå till högst 24 månader.

Denna upphandling genomförs genom ett öppet upphandlingsförfarande enligt LOU.

Svenska språket ska tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling, inklusive anbudets språk. Enstaka ord och meningar i anbudet kan dock vara på engelska, danska eller norska. Eventuella undantag från ovanstående krav framgår av respektive avsnitt.

Kammarkollegiet använder sig av upphandlingsverktyget TendSign, som ägs av Mercell Commerce AB, för hantering av upphandlingsdokumenten och anbud. Anbud kan inte lämnas i pappersformat, via fax eller e-post.

Sista tidpunkt för anbudsinlämning är 2021-06-23 23:59

Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas under tredje kvartalet 2021.

Efter att tilldelningsbeslut har fattats underrättas samtliga anbudsgivare via TendSign.

Ramavtal signeras med vinnande anbudsgivare tidigast efter att tiden för avtalsspärren löpt ut.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-05-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.3-9777-20