Sveriges Riksbanks upphandlingar Cirkulära möbelflöden

Cirkulära möbelflöden

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Välkommen att lämna anbud i upphandlingen av Cirkulära Möbelflöden. Ramavtal kommer att kunna användas för avrop av alla myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ.

Upphandlingen är indelad i tre anbudsområden:

Anbudsområde A: Anskaffning av möbler

Anbudsområde B: Cirkulära Tjänster

Anbudsområde C: Avyttring av möbler

Sista anbudsdag är 2021-09-14 23:59.

Ramavtal kommer att kunna användas för avrop av alla myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ.

Denna upphandling omfattar Cirkulära Möbelflöden.

Upphandlingen är uppdelad i tre anbudsområden. Anbudsgivare har möjlighet att lämna anbud på valfritt antal anbudsområden men kan endast tilldelas maximalt 2 av 3 anbudsområden. I händelse av att begränsningsregeln medför att delar står utan tillräckligt antal leverantörer, får anbudsgivaren som får avtal på den del den rangordnat högst, konkurrera om lägre placeringar på den del den rangordnat lägst. Detta innebär att det kan uppstå situationer där en och samma anbudsgivare kan tilldelas samtliga delområden. Kammarkollegiet kommer att anta 10 ramavtalsleverantörer per anbudsområde under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Anbudsområde A: Anskaffning av möbler

Detta anbudsområde avser anskaffning av begagnade möbler genom köp eller hyra.

Anbudsområde B: Cirkulära Tjänster

Detta anbudsområde avser följande cirkulära tjänster: Möbelinventering och/eller Möbelvärdering, Möbelrenovering samt Möbelsamordning.

Anbudsområde C: Avyttring av möbler

Detta anbudsområde avser avyttring av avropsberättigades möbler.

Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på Ramavtalet till totalt 200 miljoner SEK exklusive moms. Uppskattningen grundas på vad som framkommit i förstudien. Då detta är ett nytt ramavtalsområde så är uppskattningen av omsättningen väldigt osäker. Kammarkollegiet garanterar inte någon exklusivitet, försäljningsvolym eller liknande.

Under förutsättning att Ramavtalen tecknas enligt plan är fördelning av den uppskattade omsättningen per anbudsområde:

Anbudsområde A: 45 procent, dvs. 90 miljoner SEK

Anbudsområde B: 10 procent, dvs. 20 miljoner SEK

Anbudsområde C: 45 procent, dvs. 90 miljoner SEK

Denna uppskattning inkluderar omsättningen för avyttrade möbler via Anbudsområde C. Någon garanti avseende försäljningsvolymer eller liknande ges inte.

Anbudsområde A: Anskaffning av möbler

För anbudsområdet sker avrop via särskild fördelningsnyckel för avrop som beräknas ha ett värde upp till och med 500 000 SEK. För avrop som beräknas ha ett värde som överstiger 500 000 SEK sker avrop via Förnyad konkurrensutsättning.

Anbudsområde B: Cirkulära tjänster

För anbudsområdet sker avrop som omfattar Möbelinventering och/eller Möbelvärdering via fast rangordning för avrop som beräknas ha ett värde upp till och med 100 000 SEK. För avrop som beräknas ha ett värde som överstiger 100 000 SEK sker avrop via Förnyad konkurrensutsättning.

För avrop som omfattar Möbelrenovering eller Möbelsamordning sker avrop via Förnyad konkurrensutsättning.

Anbudsområde C: Avyttring av möbler

För anbudsområdet sker avrop via Förnyad konkurrensutsättning.

Ramavtalet blir bindande mellan parterna när det signerats av Ramavtalsleverantör och Kammarkollegiet och löper därefter under en period av 48 månader från och med att det trätt i kraft. Ramavtalet upphör därefter att gälla utan uppsägning. Kammarkollegiet har en ensidig rätt att säga upp ramavtalet efter 24 månaders löptid med minst tre (3) månaders uppsägningstid.

Ramavtalet beräknas träda i kraft 2021-10-12.

Svenska språket ska tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling, inklusive anbudets språk, om inte annat framgår av respektive krav.

Enstaka ord och fraser kan vara på engelska, danska och norska.

I de fall en anbudsgivare inkommer med flera anbud kommer Kammarkollegiet anse det senast inkomna under anbudstiden som det giltiga anbudet.

Sista dag för anbudsinlämning är 2021-09-14 23:59.

Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas i oktober 2021.

Efter att tilldelningsbeslut har fattats underrättas samtliga anbudsgivare via TendSign.

Ramavtal signeras med vinnande anbudsgivare tidigast efter att tiden för avtalsspärren löpt ut.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-07-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.3-05967-2020