Stockholms Universitet Starta eget VT 2018

Starta eget VT 2018

Stockholms universitet, Stockholm

Stockholms Universitet (SU) arrangerar en öppen kurs, ”Starta eget”, Sveriges största event för den som funderar på att starta eget företag. SU riktar sig främst till studenter och anställda vid högre lärosäten i stockholmsregionen, men alla är välkomna, man behöver inte ha någon anknytning till akademin alls.

Starta eget inleds med en tema-kväll med inbjudna innovatörer som presenterar sig, varpå följer ett moderatorlett samtal följt av ca sex undervisningstillfällen som syftar till att förmedla kunskaper viktiga för de första stegen att förverkliga sin affärsidé.

Därför vänder vi oss till er med förfrågan att stödja SU vid planeringen av eventet den 11 april 2018, vid planeringen av att sätta ihop en sammanhängande kurs.

1. ”Starta eget-dagen” 11 april 2018.

Stödja SU vid planeringen genom att;

•             föreslå utställare till eventet i Aula Magna,

•             föreslå investerare som kan delta på minglet i Aula Magna.

2. ”Starta eget-kurs” för ca 6 tillfällen under våren

Datum: Onsdagar, från den 18 april – 30 maj

Stödja SU vid planeringen med att sätta ihop en sammanhängande kurs med följande delmoment

•             affärsmodellering

•             vardags- och företagsjuridik

•             digital marknadsföring

•             sälj- och presentationsteknik

•             IT-säkerhet

•             pitch workshop

Kursens talare ska vara bokade senast 22 januari 2018. 

3. Offerten ska innehålla

•             timpris och uppskattad tidsåtgång

•             alla priser inklusive såväl som exklusive moms

Följande krav ställs på anbudsgivaren:

1.           Anbudsgivaren skall vara registrerad i det land där han bedriver verksamhet, enligt landets regler om aktiebolags- eller handelsregister eller liknande register.

2.           Anbudsgivaren får ej ha oreglerade skatteskulder eller skulder för socialförsäkringsavgifter, där regleringen av skulden inte överenskommits med aktuella myndigheter i det egna hemlandet. I Sverige är det Skatteverket.

3.           Anbudsgivare som är verksam i Sverige skall vara:

a)           registrerad för betalning av mervärdesskatt, där verksamheten är momspliktig,

b)           registrerad för F-skatt.

4.           Anbudsgivaren skall ha en ekonomisk/finansiell ställning som motsvarar det som krävs för att kunna fullfölja uppdraget.

5.           Anbudsgivaren skall uppfylla övriga skall-krav listade under uppdraget/kravspecifikationen.

Anbudsgivaren skall också inom de senaste två åren, ha utfört ett minimum av två arbetsuppgifter av motsvarande karaktär som det aktuella uppdraget. Anbudsgivaren bör ha god förståelse för och erfarenhet av arbetsuppgifter av motsvarande karaktär som det aktuella uppdraget.

Pris: Ersättning per timme, ex moms

Betalningsvillkor: För att bidragsgivaren ska erhålla full betalning krävs det att tjänsten är fullständigt utförd och godkänd av SU Innovationskontor.

Avtal: Innan projektets start kommer ett avtal som tagits fram av SU Innovationskontor att skrivas mellan anbudsgivare och uppdragsgivare där de slutgiltiga villkoren för projektet fastslås.

Prövning av anbudsgivare

         1. Förmåga att leverera uppdraget inom angiven tidsram.

         2. Kompetens i form av erfarenhet av liknande uppdrag (referenser) samt kompetens inom entreprenörskap, innovation och affärsutveckling.

         3. Pris

Anbudsgivaren uppmanas att skicka in följande information/uppgifter

1.           Företagsuppgifter (se bilaga nr 1).

2.           CV för den personal hos uppdragstagaren som ska utföra uppdraget.

3.           Konsultens arvode per timme

4.           En kort beskrivning av företaget som visar att ni uppfyller de ställda kraven i uppdraget/kravspecifikationen samt en motivering till varför ni är lämpliga som uppdragstagare

5.           Med fördel en förteckning över tidigare genomförda relevanta leveranser/uppdrag eller annat material som anbudsgivaren vill presentera.

Allmän information

Beställare: Innovationskontoret vid Samverkansavdelningen (Charlotta Lindquist/Hanna Hill Brunius)

Inst/motsv: Samverkansavdelningen  

Direktupphandlingen avser:  Tjänst

Uppskattat värde: Under 100 000 kr    

Frågor besvaras genom: e-post hanna-hill.brunius@su.se och charlotta.linquist@su.se (samtliga frågor skickas till båda adresserna)

Sista dag för frågor: 13 oktober 2017

Anbudet ska vara bindande t o m 31 december 2017

Leveranstid/uppdragsstart, senast: 1 november 2017

Avtalet ska gälla fr.o.m. 1 november 2017 t.o.m.  30 juni 2018 med möjlighet till 6 månaders förlängning.

Förbehåll

Direktupphandlingen kan komma att avbrytas om godtagbara anbud inte inkommit eller om anbuden överskrider budgeten för uppdraget.

Även i det fall anbudsvärdet överstiger gränsen för direktupphandling, för närvarande 100 000 SEK avbryts upphandlingen.

Reservationer

Anbudet ska utformas helt enligt detta förfrågningsunderlag. Reservationer accepteras ej.

Krav på leverantör/kvalificering

Registrering och skattekontroll

Leverantören ska vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller liknande register, som förs i det land där leverantörens verksamhet är etablerad.

Anbudsgivaren ska även uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende registrering för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt, arbetsgivaravgifter samt innehavare av F-skattesedel. Anbudsgivare ska vidare vara fri från obetalda skulder för sociala avgifter och skatter.

Stockholms universitet kommer att kontrollera detta genom Skatteverket och Bolagsverket. Svenska anbudsgivaren ska därför inte bifoga dokumentation som styrker att kraven uppfylls.

Utländsk leverantör ska bifoga motsvarande intyg översatta från sitt hemlandsspråk till svenska eller engelska som visar att de uppfyller lagstadgade krav avseende registrering och skatt ovan:    

Brott eller allvarligt fel i yrkesutövningen

Prövningen av uteslutning av anbudsgivare kommer att ske enligt 10 kap. 1-4 § LOU. Anbudsgivare kommer att uteslutas från att delta i upphandlingen när omständighet enligt 10 kap. 1 § och/eller 2 § LOU föreligger.

Krav på förmåga och kapacitet

Anbudsgivaren ska ha förmåga och kapacitet för att klara efterfrågat uppdrag/leverans.

Anbudsgivaren ska redovisa detta genom att kort beskriva företaget, organisation, storlek, och kompetensprofil.

Företagsbeskrivning

Anbudsgivaren ska bifoga en kortfattad företagsbeskrivning.

Underleverantör

Avser anbudsgivaren anlita underleverantör för att utföra vissa delar av leveransen ska anbudet innehålla en förteckning över vilka underleverantörer och vilka delar av leveransen det rör sig om. Med anlitande av underleverantör ansvarar anbudsgivaren för underleverantörens personal och arbete som för sin egen del. Samma krav gäller för underleverantör som för anbudsgivaren.

Förteckningen ska innehålla:

1. Uppgift om underleverantör

2. Förteckning över vilka delar för vilka underleverantören avses anlitas

Referenser

Anbudsgivaren ska bifoga referenser från tidigare uppdrag under senaste tre åren (namn/företag, kontaktpersoner, tfn eller e-postadress). Används för kvalificering av anbudsgivare.

Ekonomisk och finansiell ställning

För svensk och utländsk Anbudsgivare gäller samma krav. Anbudsgivaren ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att den är tillräckligt god och stabil för att uppdraget kan genomföras utan risk för störningar pga. ekonomiska problem.

Stockholms universitet kommer att göra en bedömning av Anbudsgivarens ekonomiska ställning med hjälp av Soliditets riskklassning.

Om Anbudsgivaren uppfyller en rating motsvarande riskklass B eller bättre, kommer kravet avseende ekonomisk stabilitet anses vara uppfyllt. Om Anbudsgivare inte uppfyller riskklass B, anses kravet på ekonomisk stabilitet inte uppfyllt och Anbudsgivarens anbud kommer därför inte att kvalificeras för utvärdering.

Undantag från kravet gällande riskklassklassificering kan medges för företag som av någon särskild anledning har svårt att uppfylla kravet. Vid icke godkänd rating kommer Stockholms universitet att begära in förklaring och/eller intyg som tydligt visar att anbudsgivaren kan anses inneha motsvarande ekonomiska stabilitet.

Kvalitetssäkring/kvalitetsarbete

Anbudsgivaren ska arbeta efter ett kvalitetssäkringssystem, antingen i form av en ISO-certifiering eller i form av ett eget dokumenterat kvalitetssystem. En beskrivning av hur anbudsgivaren arbetar med kvalitetssäkringen och kvalitetsarbete i den egna verksamheten ska bifogas. Där ska även framgå vem som är ansvarig.

Kommersiella villkor-avtalskoncept

Andra standardvillkor än de angivna i avtalskonceptet accepteras inte.

Anbudsgivare acceptera bifogat avtalskoncept genom att inkomma med anbud. Anbud med reservationer eller ändringar av avtalsvillkoren kommer inte att accepteras.

Sekretess

Den som begär det har som huvudregel rätt att ta del av upphandlingsdokumentationen.

Men absolut sekretess gäller för alla uppgifter i anbudshandlingar med bilagor, skriftliga och/eller elektroniska dokument, fram till offentliggörande av tilldelningsbeslut eller beslut om att avbryta upphandlingen. Efter tilldelningsbeslut eller beslut att avbryta upphandling, kan uppgifter i anbudshandlingar med bilagor omfattas av sekretess som avser enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde kan komma att lida skada om uppgiften röjs. Stockholms universitet prövar sekretess och anbudssökande får skriftligt precisera vilka uppgifter som kan vara aktuella och vilken konkret risk för skada som finns om uppgifterna offentliggörs. Observera att Stockholms universitet aldrig kan garantera sekretess för lämnade uppgifter utan prövning görs i varje enskilt fall.

Vid önskan om sekretess ska anbudsgivaren inkomma med uppgifter om vilka delar man önskar sekretessbelägga samt vilken risk för skada som finns om uppgifterna röjs.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-10-18)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2017-09-27

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-2.2.2-2915-17