Stockholms Universitet Standardutrustning för laborativ verksamhet

Standardutrustning för laborativ verksamhet

Stockholms universitet, Stockholm

Stockholms universitet, i fortsättningen kallad SU, inbjuder företag, i fortsättningen kallad Anbudsgivare, att inkomma med anbud avseende ramavtal för utrustning i forskningslaboratorier. Upphandlingen omfattar standardutrustning för laborativ verksamhet. Utrustningen kan definieras som typen av plug-in karaktär, med andra ord elektriska apparater i laboratoriemiljö .

Omfattning

Upphandlingen omfattar mindre apparater, instrument samt övrig utrustning för laborativ verksamhet Då upphandling i denna sammanslagna form för dessa produktområden är nytt vid SU är det svårt att göra eventuella uppskattningar kring volymer. Dock kan man konstatera att detta ramavtal innehåller instrument där det finns ett stort behov avseende inköp. Vi beräknar att kontraktet kommer att omsätta kring tio (10) MSEK årligen.

Utrustning i laborativ verksamhet av typen

Inbjudan till upphandling

Stockholms universitet, i fortsättningen kallad SU, inbjuder företag, i fortsättningen kallad Anbudsgivare, att inkomma med anbud avseende ramavtal för utrustning i forskningslaboratorier. Upphandlingen omfattar standardutrustning för laborativ verksamhet. Utrustningen kan definieras som typen av plug-in karaktär, med andra ord elektriska apparater i laboratoriemiljö .

Tecknade ramavtal kommer att kunna användas av SU:s samtliga institutioner och motsvarande, samt stiftelser och andra organisationer med anknytning till SU, i fortsättningen kallade beställare/avropare.

Upphandlande myndighet

Stockholms universitet

Organisationsnummer: 202100-3062

106 91 Stockholm

Stockholms universitet är ett framstående forskningsuniversitet präglat av den fria grundforskningen. All forskning vid universitetet ska eftersträva att vara nationellt ledande och internationellt framstående. Universitet är ett av landets största lärosäten med cirka 35 000 studenter, 1 700 doktorander och cirka 5 000 medarbetare. Miljön är mångkulturell och på vissa institutioner är engelska arbetsspråket.

Inköps- och upphandlingssektionen vid Stockholms universitet genomför upphandlingar för universitets vägnar, medan beställningar och direktupphandlingar hanteras av de berörda institutionerna och motsvarande.För närvarande består organisationen av 4 fakulteter, 56 institutioner och 12 administrativa enheter.

Mer information om Stockholms universitets verksamhet finns att tillgå på www.su.se.

Omfattning

Upphandlingen omfattar mindre apparater, instrument samt övrig utrustning för laborativ verksamhet och vars beställningsvärde är under 200 000 SEK/styck för samtliga varukorgar exklusive två stycken där beställningsvärdet är 500 000 SEK/styck. De två varukorgar med det högre beställningsvärdet á 500 000 SEK/styck är varukorg 10. Inkubatorer och ugnar samt 13. Golv centrifuger. Då upphandling i denna sammanslagna form för dessa produktområden är nytt vid SU är det svårt att göra eventuella uppskattningar kring volymer. Dock kan man konstatera att detta ramavtal innehåller instrument där det finns ett stort behov avseende inköp. Vi beräknar att kontraktet kommer att omsätta kring tio (10) MSEK årligen. Upphandlingen ska tillgodose avropande kunders behov av produkter inom följande tolv (13) varukorgar:

1. Provberedning2. Mätinstrument3. Instrument för laboratorievägning4. Flytande cirkulation och filtrering5. Pumpar6. Centrifugering7. Spektrofotometrisk utrustning8. Termocykler9. Mikroskopi10: Inkubatorer och ugnar11: Utrustning för sterilt arbete12: Tung utrustning13: Golv centrifuger

Var och en av de tolv (13) varukorgarna är uppdelade i ett flertal produktgrupper även kallade produktpåsar. De produktgrupper som ingår i upphandlingen är angivna i upphandlingsdokumentet Bilaga 2 Produktbilaga. SU kommer att anta maximalt fem (5) anbudsgivare per produktgrupp/produktpåse.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-02-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-0766-19