Stockholms Universitet Revisionstjänster av externt finansierade projekt

Revisionstjänster av externt finansierade projekt

Stockholms universitet, Stockholm

Stockholms universitet, i fortsättningen kallad SU, inbjuder företag, i fortsättningen kallad Anbudsgivare, att inkomma med anbud avseende ramavtal för Revisionstjänster av externt finansierade projekt. Tjänsten ska innefatta att vid behov genomföra särskilt specificerade revisionsprojekt i form av granskning av EU-projekt, SIDA-projekt samt projekt finansierade av amerikanska federala medel och övriga projekt, vars finansiärer har krav på revision.

Upphandlingen är indelad i två (2) anbudsområden som offereras och utvärderas vart ett för sig.

Stockholms universitet (SU) erbjuder intresserade anbudsgivare att lämna anbud för revisionstjänster av externt finansierade projekt. Tjänsten ska innefatta att vid behov genomföra särskilt specificerade revisionsprojekt i form av granskning av EU-projekt, SIDA-projekt samt projekt finansierade av amerikanska federala medel och övriga projekt, vars finansiärer har krav på revision.

Inbjudan till upphandling

Stockholms universitet, i fortsättningen kallad SU, inbjuder företag, i fortsättningen kallad Anbudsgivare, att inkomma med anbud avseende ramavtal för Revisionstjänster av externt finansierade projekt. Tjänsten ska innefatta att vid behov genomföra särskilt specificerade revisionsprojekt i form av granskning av EU-projekt, SIDA-projekt samt projekt finansierade av amerikanska federala medel och övriga projekt, vars finansiärer har krav på revision.

Tecknade ramavtal kommer att kunna användas av SU:s samtliga institutioner och motsvarande, i fortsättningen kallade beställare, B.

Anbudsområden

Upphandlingen är indelad i två (2) anbudsområden som offereras och utvärderas vart ett för sig, dessa är:

"Nationella finansiärer" - Revision av projekt med Svenska finansiärer, inklusive Sida-projekt och Forensic Audit

"Internationella finansiärer" - Revision av främst EU-projekt och Amerikanska projekt

Dessa områden kommer att utvärderas separat. B avser att teckna kontrakt med en (1) leverantör per område, förutsatt att tillräckligt många anbud uppfyller ställda krav och villkor. Anbud kan lämnas på ett eller på flera områden. Anbudsgivare har möjlighet att tilldelas avtal för båda områdena.

Anbudsgivare väljer vilket eller vilka områden för vilka anbud lämnas, genom att välja motsvarande del(ar) i TendSign.

Om anbudsgivare inte vill bli tilldelade så många anbudsområden som lämnats anbud på, så kan anbudsgivaren här begränsa antalet områden denne vill kunna bli tilldelad. Anbudsgivaren kan däremot inte välja vilka anbudsområden eller rangordna dem, det avgörs utifrån vad som är ekonomiskt mest fördelaktigt för B.

Upphandlande myndighet

Stockholms universitetOrganisationsnummer: 202100-3062106 91 Stockholm

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-02-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-4210-19