Stockholms Universitet Provtagning, analyser och rapporter för Östersjöcentrums projekt Levande kust

Provtagning, analyser och rapporter för Östersjöcentrums projekt Levande kust

Stockholms universitet, Stockholm

Stockholms universitet, i fortsättningen kallad SU, inbjuder företag, i fortsättningen kallad Anbudsgivare, att inkomma med anbud avseende ramavtal för Provtagning, analyser och rapporter för Östersjöcentrums projekt Levande kust. Projektet Levande kust har pågått sedan 2011 och genomförs i Björnöfjärden och Fjällsviksviken (referensvik) i Värmdö kommun. Båda dessa skärgårdsvikar är eller har varit kraftigt övergödda, har litet vattenutbyte och stor utbredning av syrefria bottnar. I och runt Björnöfjärden har åtgärder gjorts för att

minska näringstillförseln till vikens vatten. Efter många års åtgärdsarbete har fjärdens vattenkvalitet blivit mycket bättre och växt och djurliv håller på att återhämta sig.Det här uppdraget omfattar fortsatt provtagning och utvärdering i Björnöfjärden och Fjällsviksviken, för att följa hur miljön förändras till följd av åtgärdsarbetet som gjorts inom projektet.

Upphandling av provtagning, analyser och rapporter för Östersjöcentrum och projekt Levande kust.

Inbjudan till upphandling

Stockholms universitet, i fortsättningen kallad SU, inbjuder företag, i fortsättningen kallad Anbudsgivare, att inkomma med anbud avseende ramavtal för Provtagning, analyser och rapporter för Östersjöcentrums projekt Levande kust.

Upphandlande myndighet

Stockholms universitet

Organisationsnummer: 202100-3062

106 91 Stockholm

Stockholms universitet är ett framstående forskningsuniversitet präglat av den fria grundforskningen. All forskning vid universitetet ska eftersträva att vara nationellt ledande och internationellt framstående. Universitet är ett av landets största lärosäten med cirka 33 000 studenter, 1 700 doktorander och cirka 5 500 medarbetare. Miljön är mångkulturell och på vissa institutioner är engelska arbetsspråket.

Inköps- och upphandlingssektionen vid Stockholms universitet genomför upphandlingar för universitets vägnar, medan beställningar och direktupphandlingar hanteras av de berörda institutionerna och motsvarande.För närvarande består organisationen av 4 fakulteter, 56 institutioner och 12 administrativa enheter.

Mer information om Stockholms universitets verksamhet finns att tillgå på www.su.se.

Östersjöcentrum

Hos oss samlas en unik kombination av forskare och kommunikatörer som arbetar med att öka kunskapen om havet och förbättra samhällets åtgärder mot olika miljöproblem. Vi ger vetenskapligt stöd i Östersjörelaterade beslut och gör forskningsresultat användbara för samhället.

Vid Stockholms universitet har vi bedrivit framgångsrik marin forskning och utbildning i över fem decennier. Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra den betydande marina verksamhet som finns vid universitetet.

Fokus ligger på Östersjöns största miljöutmaningar; minska övergödningen, nå ett hållbart fiske, minska miljögiftsbelastningen och bevara den biologiska mångfalden.

Vårt uppdrag är att:

utföra angelägen forskning och miljöanalys till stöd för förvaltningen

samla användbar kunskap och kommunicera den till rätt plats i samhället

stärka och synliggöra den marina verksamheten vid hela universitetet

tillhandahålla attraktiv infrastruktur för marin forskning och utbildning

Omfattning och volym

Projektet Levande kust har pågått sedan 2011 och genomförs i Björnöfjärden och Fjällsviksviken (referensvik) i Värmdö kommun. Båda dessa skärgårdsvikar är eller har varit kraftigt övergödda, har litet vattenutbyte och stor utbredning av syrefria bottnar. I och runt Björnöfjärden har åtgärder gjorts för att minska näringstillförseln till vikens vatten. Efter många års åtgärdsarbete har fjärdens vattenkvalitet blivit mycket bättre och växt och djurliv håller på att återhämta sig.

Det här uppdraget omfattar fortsatt provtagning och utvärdering i Björnöfjärden och Fjällsviksviken, för att följa hur miljön förändras till följd av åtgärdsarbetet som gjorts inom projektet. Uppdraget omfattar provtagning av vattenkemi, plankton och sedimentationsfällor mellan 17 och 20 gånger per år, som kompletteras med årliga undersökningar av utbredning av syrefria bottnar, fiskbestånd, bottenfauna och undervattensvegetation, m.m. (se vidare i avsnitt 3, Kravspecifikation). För att kunna jämföra resultaten från undersökningarna under åren som projektet pågått är det är mycket viktigt att kommande undersökningar håller samma kvalitet som tidigare, samt att samma metodik och samma sorts utrustning används.

Undersökningarna planeras att pågå i minst två (2) år (2020-2021), och eventuellt ytterligare två (2) år (2022-2023).

Kommande behov kan komma att överstiga eller understiga här angivna kvantiteter. SU lämnar ingen volymgaranti utan Anbudsgivaren åtar sig att leverera mot det faktiska behov som uppstår.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-12-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-11-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU-484-0037-19