Mjölk

Stockholms universitet, Stockholm

Allmän information

Beställare: Olga Pöntinen  

Direktupphandlingen avser: Vara  

Uppskattat värde: Under 100 000 kr    

Frågor besvaras genom: www.tendsign.se

Sista dag för frågor:  01.12.2017 kl.10.00

Anbudet ska vara bindande t o m: 31.12.2017

Avtalet ska gälla fr.o.m. 06.12.2017 t.o.m.  09.09.2018 .med möjlighet till  6 månaders förlängning.

Förbehåll

Direktupphandlingen kan komma att avbrytas om godtagbara anbud inte inkommit eller om anbuden överskrider budgeten för uppdraget.

Även i det fall anbudsvärdet överstiger gränsen för direktupphandling, för närvarande 534 890 SEK avbryts upphandlingen.

Reservationer

Anbudet ska utformas helt enligt detta förfrågningsunderlag. Reservationer accepteras ej.

Utvärdering av anbud

Anbud antas från anbudsgivare som uppfyllt de obligatoriska kraven och offererar efterfrågad vara till lägst pris.

Krav på leverantör/kvalificering

Registrering och skattekontroll

Leverantören ska vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller liknande register, som förs i det land där leverantörens verksamhet är etablerad.

Anbudsgivaren ska även uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende registrering för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt, arbetsgivaravgifter samt innehavare av F-skattesedel. Anbudsgivare ska vidare vara fri från obetalda skulder för sociala avgifter och skatter.

Stockholms universitet kommer att kontrollera detta genom Skatteverket och Bolagsverket. Svenska anbudsgivaren ska därför inte bifoga dokumentation som styrker att kraven uppfylls.

Utländsk leverantör ska bifoga motsvarande intyg översatta från sitt hemlandsspråk till svenska eller engelska som visar att de uppfyller lagstadgade krav avseende registrering och skatt ovan:    

Uteslutning av leverantör

Uteslutning av anbudsgivare kommer att ske om omständigheter enligt 13 kap. 1-3 § LOU föreligger.

Krav på förmåga och kapacitet

Anbudsgivaren ska ha förmåga och kapacitet för att klara efterfrågat leverans.

Anbudsgivaren ska redovisa detta genom att kort beskriva företaget, organisation, storlek, och kompetensprofil.

Företagsbeskrivning

Anbudsgivaren ska bifoga en kortfattad företagsbeskrivning.

Underleverantör

Avser anbudsgivaren anlita underleverantör för att utföra vissa delar av leveransen ska anbudet innehålla en förteckning över vilka underleverantörer och vilka delar av leveransen det rör sig om. Med anlitande av underleverantör ansvarar anbudsgivaren för underleverantörens personal och arbete som för sin egen del. Samma krav gäller för underleverantör som för anbudsgivaren.

Förteckningen ska innehålla:

1. Uppgift om underleverantör

2. Förteckning över vilka delar för vilka underleverantören avses anlitas

Ekonomisk och finansiell ställning

För svensk och utländsk Anbudsgivare gäller samma krav. Anbudsgivaren ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att den är tillräckligt god och stabil för att uppdraget kan genomföras utan risk för störningar pga. ekonomiska problem.

Stockholms universitet kommer att göra en bedömning av Anbudsgivarens ekonomiska ställning med hjälp av Soliditets riskklassning.

Om Anbudsgivaren uppfyller en rating motsvarande riskklass B eller bättre, kommer kravet avseende ekonomisk stabilitet anses vara uppfyllt. Om Anbudsgivare inte uppfyller riskklass B, anses kravet på ekonomisk stabilitet inte uppfyllt och Anbudsgivarens anbud kommer därför inte att kvalificeras för utvärdering.

Undantag från kravet gällande riskklassklassificering kan medges för företag som av någon särskild anledning har svårt att uppfylla kravet. Vid icke godkänd rating kommer Stockholms universitet att begära in förklaring och/eller intyg som tydligt visar att anbudsgivaren kan anses inneha motsvarande ekonomiska stabilitet.

Miljökrav

Leverans med lätta fordon. Med lätta fordon menas fordon med totalvikt under 3,5 ton.

Diesel och bensin ska uppfylla Miljöklass 1. Bränslen som inte uppfyller alla kriterier för Miljöklass 1 men har andra positiva egenskaper ur energi- och miljösynpunkt, får användas i överenskommelse med Stockholms universitet.

Krav på varan

Leverantören ska kunna leverera:

Havremjölk/havredryck, enlitersförpackning

Ris och/eller mandelmjölk/dryck, enlitersförpackning

Laktosfri lättmjölk 0,5% , enlitersförpackning

Laktosfri mellanmjölk 1,5%, enlitersförpackning

Laktosfri standardmjölk 3%, enlitersförpackning

Ekologisk laktosfri lättmjölk 0,5%, enlitersförpackning

Ekologisk mellanmjölk 1,5%, enlitersförpackning

Ekologisk Laktosfri standardmjölk 3%, enlitersförpackning

Lättmjölk 0,5%, enlitersförpackning

Mellanmjölk 1,5%, enlitersförpackning

Standardmjölk 3%, enlitersförpackning

Hållbarhetstid

Hållbarhetstid ska vara minst fem (5) dagar efter leverans. Mjölken ska, i den mån det är möjligt att placeras i kylskåp vid leverans.

Leveranstider 

Leverantören ska leverera mjölk en gång i veckan, måndag eller tisdag. Leverans och utplacering av mjölk ska ske på morgonen mellan 09:00 – 12:00. Ange vilken dag kan ni leverera:

Leveransuppehåll 

Leveransuppehåll ska kunna ske under julhelgen fram till trettondag jul vid förfrågan, samt under sommarperioden, 5-6 veckor juli/augusti månad. Stockholms universitet avser att meddela leverantören vilka leveransdagar eller leveransveckor som blir aktuella kommande kalenderår för helt eller delvis minskad leverans.

Leverans

Leverans ska ske till Stockholms universitet institutioner och motsvarande, Stockholm. Se Stockholms universitets karta: http://www.su.se/om-oss/universitetsomr%C3%A5det/kartor . Bilaga 1. SU karta

Ange pris per leverans:

Beställning

Varje institution eller motsvarande ska kunna göra sin egen beställning/avbeställning med eget kundnummer eller motsvarande.

Beskriv era beställningsrutiner:

Personal

Vid leverans ska personalen bära namnbricka eller annan identifikation med eget och Leverantörens namn samt vara föranmäld till kontaktperson.

Reklamationer

Leverantören ska hantera reklamationer som inkommer från Stockholms universitet. Samtliga inkomna reklamationer ska bekräftas inom en (1) arbetsdag räknat från mottagande av reklamationen.

Priser

Ange pris per produkt i svenska kronor exklusive mervärdeskatt:

Havremjölk/havredryck, enlitersförpackning

Ris och/eller mandelmjölk/dryck, enlitersförpackning

Laktosfri lättmjölk 0,5% , enlitersförpackning

Laktosfri mellanmjölk 1,5%, enlitersförpackning

Laktosfri standardmjölk 3%, enlitersförpackning

Ekologisk laktosfri lättmjölk 0,5%, enlitersförpackning

Ekologisk mellanmjölk 1,5%, enlitersförpackning

Ekologisk laktosfri standardmjölk 3%, enlitersförpackning

Lättmjölk 0,5%, enlitersförpackning

Mellanmjölk 1,5%, enlitersförpackning

Standardmjölk 3%, enlitersförpackning

Kampanjerbjudanden

Om leverantören på beställningsdagen bedriver kampanjer eller dylikt, d.v.s. en produkt som tillfälligt erbjuds marknaden till lägre pris än enligt vad leverantören offererat (medräknat offererad rabattsats), ska beställaren automatisk erhålla lägsta pris.

Kommersiella villkor-avtalskoncept

Andra standardvillkor än de angivna i avtalskonceptet accepteras inte.

Anbudsgivare acceptera bifogat avtalskoncept genom att inkomma med anbud. Anbud med reservationer eller ändringar av avtalsvillkoren kommer inte att accepteras. Se bifogat avtalskoncept som utgör underlag till det slutliga avtalet mellan Anbudsgivaren och Stockholms universitet.

Separat ifylld dokument bifogas. 

Sekretess

Den som begär det har som huvudregel rätt att ta del av upphandlingsdokumentationen.

Men absolut sekretess gäller för alla uppgifter i anbudshandlingar med bilagor, skriftliga och/eller elektroniska dokument, fram till offentliggörande av tilldelningsbeslut eller beslut om att avbryta upphandlingen. Efter tilldelningsbeslut eller beslut att avbryta upphandling, kan uppgifter i anbudshandlingar med bilagor omfattas av sekretess som avser enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde kan komma att lida skada om uppgiften röjs. Stockholms universitet prövar sekretess och anbudssökande får skriftligt precisera vilka uppgifter som kan vara aktuella och vilken konkret risk för skada som finns om uppgifterna offentliggörs. Observera att Stockholms universitet aldrig kan garantera sekretess för lämnade uppgifter utan prövning görs i varje enskilt fall.

Vid önskan om sekretess ska anbudsgivaren inkomma med uppgifter om vilka delar man önskar sekretessbelägga samt vilken risk för skada som finns om uppgifterna röjs.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-12-01)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2017-11-28

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-2.2.3-3839-17