Stockholms Universitet Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar

Stockholms universitet, Stockholm

Denna upphandling avser Medarbetarundersökningar.

Stockholms universitet har beslutat om att samtliga institutioner/motsvarande regelbundet ska följa upp den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. För att denna uppföljning ska kunna vara systematisk, jämförbar och möjliggöra uppföljning på en myndighetsövergripande nivå krävs en gemensam metod/tillvägagångssätt. Stockholms universitet har därför beslutat om att genomföra en myndighetsgemensam medarbetarenkät. Frågorna ska ha en tydlig koppling till de områden som berörs i Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) samt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Denna upphandling avser Medarbetarundersökningar.

Stockholms universitet har beslutat om att samtliga institutioner/motsvarande regelbundet ska följa upp den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Under perioden september 2021 till december 2022 kommer Stockholms universitet att genomföra tre medarbetarenkäter som uppföljning av de medarbetarundersökningar som genomfördes under åren 2018 till 2020. Medarbetarenkäterna kommer att avse (1) doktorandernas arbetsmiljö – hösten 2021, (2) arbetsklimat, ledarskap och utvecklingssamtal – våren 2022 samt (3) diskriminering/lika villkor – hösten 2022. Resultatet ska ge institutionerna/motsvarande indikationer på vilka arbetsmiljöområden som behöver åtgärder alternativt fördjupad analys samt visa utvecklingen jämfört med det tidigare resultatet och benchmarkning mot andra högskolor/universitet. Stockholms universitet har valt att anlita ett externt företag för att utforma, genomföra och bearbeta resultaten från medarbetarenkäten. Främsta anledningen till detta är anonymitets- och integritetsaspekten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-03-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-0130-21