Löpband

Stockholms universitet, Stockholm

Allmän information

Beställare: Magdalena Pers Färjemark

Inst/motsv:  Institutionen för data-och systemvetenskap

Direktupphandlingen avser:  Vara 

Uppskattat värde:  Under 100 000 kr    

Frågor besvaras genom: www.tendsign.se

Sista dag för frågor:  2017-11-30

Anbudet ska vara bindande t o m: 2017-12-15

Leveranstid: Snarast möjligt. Helst innan årsskiftet.

Avtalet ska gälla fr.o.m.: Ej aktuellt, Omgående förbrukning

Förbehåll

Direktupphandlingen kan komma att avbrytas om godtagbara anbud inte inkommit eller om anbuden överskrider budgeten för uppdraget.

Även i det fall anbudsvärdet överstiger gränsen för direktupphandling, för närvarande 534 890 SEK avbryts upphandlingen.

Reservationer

Anbudet ska utformas helt enligt detta förfrågningsunderlag. Reservationer accepteras ej.

Utvärdering av anbud

Anbud antas från anbudsgivare som uppfyllt de obligatoriska kraven och offererar efterfrågad vara/tjänst till lägst pris.

Krav på leverantör/kvalificering

Registrering och skattekontroll

Leverantören ska vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller liknande register, som förs i det land där leverantörens verksamhet är etablerad.

Anbudsgivaren ska även uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende registrering för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt, arbetsgivaravgifter samt innehavare av F-skattesedel. Anbudsgivare ska vidare vara fri från obetalda skulder för sociala avgifter och skatter.

Stockholms universitet kommer att kontrollera detta genom Skatteverket och Bolagsverket. Svenska anbudsgivaren ska därför inte bifoga dokumentation som styrker att kraven uppfylls.

Utländsk leverantör ska bifoga motsvarande intyg översatta från sitt hemlandsspråk till svenska eller engelska som visar att de uppfyller lagstadgade krav avseende registrering och skatt ovan:    

Brott eller allvarligt fel i yrkesutövningen

Prövningen av uteslutning av anbudsgivare kommer att ske enligt 10 kap. 1-4 § LOU. Anbudsgivare kommer att uteslutas från att delta i upphandlingen när omständighet enligt 10 kap. 1 § och/eller 2 § LOU föreligger.

Krav på förmåga och kapacitet

Anbudsgivaren ska ha förmåga och kapacitet för att klara efterfrågat uppdrag/leverans.

Anbudsgivaren ska redovisa detta genom att kort beskriva företaget, organisation, storlek, och kompetensprofil.

Företagsbeskrivning

Anbudsgivaren ska bifoga en kortfattad företagsbeskrivning.

Underleverantör

Avser anbudsgivaren anlita underleverantör för att utföra vissa delar av leveransen ska anbudet innehålla en förteckning över vilka underleverantörer och vilka delar av leveransen det rör sig om. Med anlitande av underleverantör ansvarar anbudsgivaren för underleverantörens personal och arbete som för sin egen del. Samma krav gäller för underleverantör som för anbudsgivaren.

Förteckningen ska innehålla:

1. Uppgift om underleverantör

2. Förteckning över vilka delar för vilka underleverantören avses anlitas

Referenser

Anbudsgivaren ska bifoga referenser från tidigare uppdrag under senaste tre åren (namn/företag, kontaktpersoner, tfn eller e-postadress). Används för kvalificering av anbudsgivare.

Miljökrav

CE-märkning

Krav på varan/tjänsten

Obligatoriska krav

- Löpbandet ska klara hastigheter i intervaller upp till 20km/h

- Motordriven lutning ska klara upp till 15%

- Löpbandet ska vara dimentionerat att klara 20 timmars användning per vecka av olika personer i ett personalgym.

- Löpbandet ska vara försett med nödstopp

- Installation och frakt av löpbandet ska ingå i totalpriset

- Garantitiden ska vara minst 1 år från leverans.

Meriterande krav

- Löpytan (längd x bredd) ska vara minst 140x50 cm

- Motoreffekten ska vara på minst 3 HK konstant effekt

- Det ska finnas display som minst kan visa puls, lutning, distans, kaloriförbrukning och tidåtgång.

- Löpbandet ska ha minst 8 löpprogram

- Användarvänliga funktioner

- Användarvikt på upp till 125 Kg

- God dämpning

Kommersiella villkor-avtalskoncept

Andra standardvillkor än de angivna i avtalskonceptet accepteras inte.

Anbudsgivare acceptera bifogat avtalskoncept genom att inkomma med anbud. Anbud med reservationer eller ändringar av avtalsvillkoren kommer inte att accepteras. Se bifogat avtalskoncept som utgör underlag till det slutliga avtalet mellan Anbudsgivaren och Stockholms universitet.

Sekretess

Den som begär det har som huvudregel rätt att ta del av upphandlingsdokumentationen.

Men absolut sekretess gäller för alla uppgifter i anbudshandlingar med bilagor, skriftliga och/eller elektroniska dokument, fram till offentliggörande av tilldelningsbeslut eller beslut om att avbryta upphandlingen. Efter tilldelningsbeslut eller beslut att avbryta upphandling, kan uppgifter i anbudshandlingar med bilagor omfattas av sekretess som avser enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde kan komma att lida skada om uppgiften röjs. Stockholms universitet prövar sekretess och anbudssökande får skriftligt precisera vilka uppgifter som kan vara aktuella och vilken konkret risk för skada som finns om uppgifterna offentliggörs. Observera att Stockholms universitet aldrig kan garantera sekretess för lämnade uppgifter utan prövning görs i varje enskilt fall.

Vid önskan om sekretess ska anbudsgivaren inkomma med uppgifter om vilka delar man önskar sekretessbelägga samt vilken risk för skada som finns om uppgifterna röjs.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-12-08)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2017-11-16

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU-323-2.2.3-0441-17