Stockholms Universitet Kundundersökning nytt lokalanastetiskt läkemedel

Kundundersökning nytt lokalanastetiskt läkemedel

Stockholms universitet, Stockholm

Allmän information

Beställare: Johan Arnell

Inst/motsv: 648

Direktupphandlingen avser:  Tjänst

Uppskattat värde: Under 100 000 kr    

Frågor besvaras genom: www.tendsign.se

Sista dag för frågor: 20180110

Anbudet ska vara bindande t o m 20180410 

Leveranstid/uppdragsstart, senast: 20180215

Avtalet ska gälla fr.o.m.  20180122 t.o.m. 20180228 med möjlighet till 1 månaders förlängning.

Förbehåll

Direktupphandlingen kan komma att avbrytas om godtagbara anbud inte inkommit eller om anbuden överskrider budgeten för uppdraget.

Även i det fall anbudsvärdet överstiger gränsen för direktupphandling, för närvarande 534 890 SEK avbryts upphandlingen.

Reservationer

Anbudet ska utformas helt enligt detta förfrågningsunderlag. Reservationer accepteras ej.

Utvärdering av anbud   

Anbudet kommer att utvärderas enligt nedan, i rangordning, angivna kriterier:

1. Kompetens och erfarenhet inom marknadsanalyser inkl. etablering av kundkontakter

2. Kompetens inom det medicinska området

3. Pris

4. Förmåga att leverera uppdraget inom angiven tidsram.

Krav på leverantör/kvalificering

Registrering och skattekontroll

Leverantören ska vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller liknande register, som förs i det land där leverantörens verksamhet är etablerad.

Anbudsgivaren ska även uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende registrering för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt, arbetsgivaravgifter samt innehavare av F-skattesedel. Anbudsgivare ska vidare vara fri från obetalda skulder för sociala avgifter och skatter.

Stockholms universitet kommer att kontrollera detta genom Skatteverket och Bolagsverket. Svenska anbudsgivaren ska därför inte bifoga dokumentation som styrker att kraven uppfylls.

Utländsk leverantör ska bifoga motsvarande intyg översatta från sitt hemlandsspråk till svenska eller engelska som visar att de uppfyller lagstadgade krav avseende registrering och skatt ovan:    

Uteslutning av leverantör

Uteslutning av anbudsgivare kommer att ske om omständigheter enligt 13 kap. 1-3 § LOU föreligger.

Krav på förmåga och kapacitet

Anbudsgivaren ska ha förmåga och kapacitet för att klara efterfrågat uppdrag/leverans.

Anbudsgivaren ska redovisa detta genom att kort beskriva företaget, organisation, storlek, och kompetensprofil.

Företagsbeskrivning

Anbudsgivaren ska bifoga en kortfattad företagsbeskrivning.

Underleverantör

Avser anbudsgivaren anlita underleverantör för att utföra vissa delar av leveransen ska anbudet innehålla en förteckning över vilka underleverantörer och vilka delar av leveransen det rör sig om. Med anlitande av underleverantör ansvarar anbudsgivaren för underleverantörens personal och arbete som för sin egen del. Samma krav gäller för underleverantör som för anbudsgivaren.

Förteckningen ska innehålla:

1. Uppgift om underleverantör

2. Förteckning över vilka delar för vilka underleverantören avses anlitas

Referenser

Anbudsgivaren ska bifoga referenser från tidigare uppdrag under senaste tre åren (namn/företag, kontaktpersoner, tfn eller e-postadress). Används för kvalificering av anbudsgivare.

Krav på varan/tjänsten

Målet med uppdraget:

Genom att intervjua ca 5 läkare på vårdcentraler och ca 5 läkare inom anestesi (s.k. kundintervjuer) ska det undersökas om det finns intresse, behov och efterfrågan av ett nytt lokalbedövande läkemedel för utvärtes bruk eller om det är tillgodosett av dagens läkemedel mot för klåda och lokalbedövning.

Uppdraget innefattar:

Kundintervjuer enligt ovan. Intervjuerna kan ske per telefon.

Resultatet av intervjuerna ska sammanfattas i en rapport som bl. a. ska innehålla antal intervjupersoner, deras kompetens samt en sammanställning av intervjusvaren.

Som stöd kommer konsulten ha tillgång till en sammanfattande beskrivning av produkten/innovationen. Uppdraget ska ske i dialog och kommer understödjas av forskarna/uppfinnarna som står bakom projektet samt deras affärscoach vid Innovationskontoret på Stockholms Universitet.

Skall-krav

Anbudsgivaren skall ha erforderlig och dokumenterad kompetens för att kunna genomföra leveransen.

Kommersiella villkor-avtalskoncept

Andra standardvillkor än de angivna i avtalskonceptet accepteras inte.

Anbudsgivare acceptera bifogat avtalskoncept genom att inkomma med anbud. Anbud med reservationer eller ändringar av avtalsvillkoren kommer inte att accepteras. Se bifogat avtalskoncept som utgör underlag till det slutliga avtalet mellan Anbudsgivaren och Stockholms universitet.

Sekretess

Den som begär det har som huvudregel rätt att ta del av upphandlingsdokumentationen.

Men absolut sekretess gäller för alla uppgifter i anbudshandlingar med bilagor, skriftliga och/eller elektroniska dokument, fram till offentliggörande av tilldelningsbeslut eller beslut om att avbryta upphandlingen. Efter tilldelningsbeslut eller beslut att avbryta upphandling, kan uppgifter i anbudshandlingar med bilagor omfattas av sekretess som avser enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde kan komma att lida skada om uppgiften röjs. Stockholms universitet prövar sekretess och anbudssökande får skriftligt precisera vilka uppgifter som kan vara aktuella och vilken konkret risk för skada som finns om uppgifterna offentliggörs. Observera att Stockholms universitet aldrig kan garantera sekretess för lämnade uppgifter utan prövning görs i varje enskilt fall.

Vid önskan om sekretess ska anbudsgivaren inkomma med uppgifter om vilka delar man önskar sekretessbelägga samt vilken risk för skada som finns om uppgifterna röjs.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-01-12)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2017-12-20

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

Dnr SU FV-3340-17