Internrevision

Stockholms universitet, Stockholm

Stockholms universitet (SU) erbjuder intresserade anbudsgivare att lämna anbud för internrevision. Uppdraget innebär att leverantören ska i enlighet med god redovisningssed utföra internrevision enligt upphandlingsunderlaget. Uppdraget ska utföras enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228), ESV:s föreskrifter och allmänna råd samt universitetsstyrelsens riktlinjer. Leverantören ska leda och självständigt genomföra uppdraget.

Upphandlingens mål

Stockholms universitet vill enkelt avropa tjänster för internrevision från en (1) leverantör som är väl insatt i vad som behöver göras, tidsåtgång för revisionen samt har upparbetade processer för hur arbetet ska utföras.

Upphandlande myndighet

Stockholms universitetOrganisationsnummer: 202100-3062106 91 Stockholm

Stockholms universitet (SU) erbjuder intresserade anbudsgivare att lämna anbud för internrevision. Uppdraget innebär att leverantören ska i enlighet med god redovisningssed utföra internrevision enligt upphandlingsunderlaget. Uppdraget ska utföras enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228), ESV:s föreskrifter och allmänna råd samt universitetsstyrelsens riktlinjer. Leverantören ska leda och självständigt genomföra uppdraget.

Inbjudan till upphandling

Stockholms universitet, i fortsättningen kallad SU, inbjuder företag, i fortsättningen kallad Anbudsgivare, att inkomma med anbud avseende ramavtal för internrevision.

Tecknade ramavtal kommer att kunna användas av SU:s samtliga institutioner och motsvarande, i fortsättningen kallade beställare, B.

Upphandlingens mål

Stockholms universitet vill enkelt avropa tjänster för internrevision från en (1) leverantör som är väl insatt i vad som behöver göras, tidsåtgång för revisionen samt har upparbetade processer för hur arbetet ska utföras.

Upphandlande myndighet

Stockholms universitetOrganisationsnummer: 202100-3062106 91 Stockholm

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-02-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-4567-19