Stockholms Universitet Höjdpositioneringssystem

Höjdpositioneringssystem

Stockholms universitet, Stockholm

Krav på varan/tjänsten

Höjdpositioneringssystem

Inom avdelningen Kemisk Fysik på Fysikum vid Stockholms universitet så bedrivs forskning inom området katalys. Här studerar man kemiska reaktioner som sker på ytor där själva ytan fungerar som katalysator. I ett nytt projekt inom detta område kommer man att studera hur man kan påverka och styra katalytiska processer med hjälp av laserljus i THz området. Denna typ av experiment görs i en vakuumkammare som kommer att bestyckas med ett antal instrument och provhållare. För att kunna positionera experimentuppställningen på rätt höjd i förhållande till THz-ljuset så behöver vakuumkammaren monteras på ett stativ vars höjd skall gå att variera med en hög noggrannhet. Då höjdnivån måste gå att fjärrstyras måste dessutom stativet vara motoriserat. Fysikum bjuder därför in leverantörer att komma in med anbud på ett fjärrkontrollerat och mororiserat höjdpositioneringssystem till vakuumkammaren för THz-projektet enligt specifikationerna angivna i Bilaga 1: Tekniska specifikationer och Bilaga 2. Höjdpositioneringssystemet består av fyra (4) identiska positioneringsenheter.

Allmän information

Beställare: Patrik Löfgren

Inst/motsv: Fysikum    

Direktupphandlingen avser: Vara

Uppskattat värde: Över 100 000 kr    

Frågor besvaras genom: www.tendsign.se

Sista dag för frågor: 180524

Anbudet ska vara bindande t o m 180630

Leveranstid/uppdragsstart, senast:  180803

Förbehåll

Direktupphandlingen kan komma att avbrytas om godtagbara anbud inte inkommit eller om anbuden överskrider budgeten för uppdraget.

Även i det fall anbudsvärdet överstiger gränsen för direktupphandling, för närvarande 586 907 SEK avbryts upphandlingen.

Reservationer

Anbudet ska utformas helt enligt detta förfrågningsunderlag. Reservationer accepteras ej.

Utvärdering av anbud

Anbud antas från anbudsgivare som uppfyllt de obligatoriska kraven och offererar efterfrågad vara/tjänst till lägst pris.

Krav på leverantör/kvalificering

Registrering och skattekontroll

Leverantören ska vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller liknande register, som förs i det land där leverantörens verksamhet är etablerad.

Anbudsgivaren ska även uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende registrering för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt, arbetsgivaravgifter samt innehavare av F-skattesedel. Anbudsgivare ska vidare vara fri från obetalda skulder för sociala avgifter och skatter.

Stockholms universitet kommer att kontrollera detta genom Skatteverket och Bolagsverket. Svenska anbudsgivaren ska därför inte bifoga dokumentation som styrker att kraven uppfylls.

Utländsk leverantör ska bifoga motsvarande intyg översatta från sitt hemlandsspråk till svenska eller engelska som visar att de uppfyller lagstadgade krav avseende registrering och skatt ovan:    

Uteslutning av leverantör

Uteslutning av anbudsgivare kommer att ske om omständigheter enligt 13 kap. 1-3 § LOU föreligger.

Krav på förmåga och kapacitet

Anbudsgivaren ska ha förmåga och kapacitet för att klara efterfrågat uppdrag/leverans.

Anbudsgivaren ska, om det efterfrågas, kunna redovisa detta genom att kort beskriva företaget, organisation, storlek, och kompetensprofil.

Företagsbeskrivning

Anbudsgivaren ska, om det efterfrågas, bifoga en kortfattad företagsbeskrivning.

Underleverantör

Avser anbudsgivaren anlita underleverantör för att utföra vissa delar av leveransen ska anbudet innehålla en förteckning över vilka underleverantörer och vilka delar av leveransen det rör sig om. Med anlitande av underleverantör ansvarar anbudsgivaren för underleverantörens personal och arbete som för sin egen del. Samma krav gäller för underleverantör som för anbudsgivaren.

Förteckningen ska innehålla:

1. Uppgift om underleverantör

2. Förteckning över vilka delar för vilka underleverantören avses anlitas

Referenser

Anbudsgivaren ska, om det efterfrågas, bifoga referenser från tidigare uppdrag under senaste tre åren (namn/företag, kontaktpersoner, tfn eller e-postadress). Används för kvalificering av anbudsgivare.

Ekonomisk och finansiell ställning

För svensk och utländsk Anbudsgivare gäller samma krav. Anbudsgivaren ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att den är tillräckligt god och stabil för att uppdraget kan genomföras utan risk för störningar pga. ekonomiska problem.

Stockholms universitet kommer att göra en bedömning av Anbudsgivarens ekonomiska ställning med hjälp av Soliditets riskklassning.

Kvalitetssäkring/kvalitetsarbete

Anbudsgivaren ska arbeta efter ett kvalitetssäkringssystem, antingen i form av en ISO-certifiering eller i form av ett eget dokumenterat kvalitetssystem.

Miljökrav

Motorer och styrenheter skall vara CE-märkta.

Kommersiella villkor-avtalskoncept

Andra standardvillkor än de angivna i avtalskonceptet accepteras inte.

Anbudsgivare acceptera bifogat avtalskoncept genom att inkomma med anbud. Anbud med reservationer eller ändringar av avtalsvillkoren kommer inte att accepteras. Se bifogat avtalskoncept som utgör underlag till det slutliga avtalet mellan Anbudsgivaren och Stockholms universitet.

Separat ifylld dokument bifogas.

Sekretess

Den som begär det har som huvudregel rätt att ta del av upphandlingsdokumentationen.

Men absolut sekretess gäller för alla uppgifter i anbudshandlingar med bilagor, skriftliga och/eller elektroniska dokument, fram till offentliggörande av tilldelningsbeslut eller beslut om att avbryta upphandlingen. Efter tilldelningsbeslut eller beslut att avbryta upphandling, kan uppgifter i anbudshandlingar med bilagor omfattas av sekretess som avser enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde kan komma att lida skada om uppgiften röjs. Stockholms universitet prövar sekretess och anbudssökande får skriftligt precisera vilka uppgifter som kan vara aktuella och vilken konkret risk för skada som finns om uppgifterna offentliggörs. Observera att Stockholms universitet aldrig kan garantera sekretess för lämnade uppgifter utan prövning görs i varje enskilt fall.

Vid önskan om sekretess ska anbudsgivaren inkomma med uppgifter om vilka delar man önskar sekretessbelägga samt vilken risk för skada som finns om uppgifterna röjs.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-05-28)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2018-05-16

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU-402-2.2.3-0081-18