Fältassistent

Stockholms universitet, Stockholm

SU avser att teckna avtal med Sveriges Vattenekologer om utförandet av provtagning och fältundersökningar, som inkluderar provtagning, insamlande av data och som option inskrivning av rådata. Sveriges Vattenekologer är den enda leverantör som kan säkerställa att mätningarna i fält utförs på identiskt sätt för att möjliggöra jämförelser med föregående års övervakning.

Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) utför på uppdrag av Havs och vattenmyndigheten (HAV) nationellmiljöövervakning inom flera delprogram inom programmet Kust och Hav.

Datat används inom forskningen vid institutionen då det utgör den enda underlaget för att följa långsiktiga förändringar i Östersjöns ekosystem. Resultaten används också för att, bedöma status och följa upp miljökvalitetsmålen. Resultaten används vidare inom arbetet som relaterar till vattendirektivet, havsmiljödirektivet och internationell rapportering. Undersökningarna sker genom förslag till nya delprogram och övervakningsmanualer. Datavärden SMHI, ansvarar för lagring och tillgängliggörande av kvalitetssäkrade miljöövervakningsdata.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-07-28

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

SU FV-2365-22