Stockholms Universitet Extern miljörevisionstjänst

Extern miljörevisionstjänst

Stockholms universitet, Stockholm

Handläggare

Marian Sarenbrant

Institution/motsvarande

Fastighetsavdelningen

Offertförfrågan

Om Stockholms universitet

Stockholms universitet präglas av öppenhet och en nyskapande och gränsöverskridande verksamhet i Sveriges huvudstad. Rankat som ett av världens 100 främsta lärosäten är Stockholms universitet en av Europas ledande institutioner för högre utbildning och forskning inom humanvetenskap och naturvetenskap.

Stockholms högskola grundades 1878 med ambitionen att förnya de traditionella universiteten i Sverige. Nära kontakter och ett aktivt erfarenhets- och kunskapsutbyte med omvärlden präglar verksamheten sedan starten.

33 000 studenter, 1 600 doktorander och 5 500 medarbetare är aktiva vid Stockholms universitet. Inom vetenskapsområdena naturvetenskap och humanvetenskap erbjuds 190 utbildningsprogram och 1 700 kurser. Universitetet har en total omsättning på 4,93 miljarder kronor.

Stockholms universitet bidrar till kunskapsutveckling i ett globalt perspektiv och i samverkan med andra. Det sker genom utbildning och forskning i den internationella frontlinjen, liksom inom gränsöverskridande tvär- och mångvetenskap. I samverkan med det omgivande samhället görs kunskap tillgänglig för alla genom dialog och deltagande i debatt och samhällsutveckling.

1 Om upphandlande institution

Beskrivning: Stockholms universitet har ett miljöledningssystem och har sedan 2010 arbetat

enligt ISO 14001 och har varit certifierat enligt ISO 14001: 2015 men av olika anledningar avbröts planerad uppföljningscertifieringsrevision hösten 2019. Universitetet behöver därför hjälp med att genomföra en certifieringsrevision och påföljande uppföljningsrevisioner. 

Ledningssystemet innebär att universitetet arbetar systematiskt med att kontinuerligt minska den

negativa miljöpåverkan. Samtidigt arbetar också universitetet med att öka den positiva miljöpåverkan genom att förmedla kunskap i frågor som rör miljö och hållbar utveckling samt skapa medvetenhet om och engagemang för miljöfrågorna vid universitetet och i det omgivande samhället.

För att förbättra miljöarbetet samverkar universitetet aktivt med olika intressenter avseende miljöfrågor. Medarbetare är den intressentgrupp som har störst påverkan på universitetets miljöarbete och dess förmåga att nå effektiv miljöledning. Även studenterna påverkar miljöarbetet genom sin medverkan i olika universitetsorgan. Det finns också intressenter som säljer varor och tjänster till universitetet, t.ex. profilprodukter, IT-produkter, förmedling av tjänsteresor, lokalvård och avfallshantering, och som påverkar universitetets miljöarbete. Andra intressenter som kan ha en påverkan på miljöarbetet är forskare vid andra universitetet och högskolor, forskningsfinansiärer, representanter från tillsynsmyndigheter, fastighetsägare samt restauratörer.

Universitetet har identifierat 11 betydande miljöaspekter som kan leda till en positiv eller negativ

miljöpåverkan. Universitetet har identifierat de processer som är viktiga för planering och styrning av det systematiska miljöarbetet. Universitetet har också identifierat hur vissa av aktiviteterna samverkar med andra verksamhetsprocesser och dess aktiviteter. Det kan vara styrning för att förebygga negativ miljöpåverkan genom att väga in miljöhänsyn i exempelvis upphandlingsprocessen och processen för hantering av IT-produkter. Vidare kan det vara styrning för att öka den positiva miljöpåverkan inom exempelvis kärnprocessen utbildning. Det kan även handla om informationsinsatser för att lyfta fram hållbarhetsperspektivet i utbildningen.

Universitetet har en krisplan där varje institution/motsvarande åläggs att utarbeta en beredskap för

agerande vid nödlägen. Därtill finns en central brandskyddspolicy där det beskrivs vilka funktioner,

rutiner och planer varje institution/motsvarande ska ha för att uppfylla kraven i det systematiska

brandskyddsarbetet. Arbete pågår med att säkerställa ledningssystem för strålskyddsarbete.

2 Mål och syfte

Beskrivning: Målet är att teckna kontrakt för området extern miljörevisionstjänst för genomförande av certifieringsrevision enligt ISO14001: 2015. 

3  Kravspecifikation

Beskrivning: 

Uppdraget omfattar certifieringsrevision, uppföljningsrevision och omcertifieringsrevision.

Tjänsten ska erforderligt bidra till att universitetet ges ett certifikat enligt kraven i ISO 14001:2015. Tjänsten ska planeras och utföras i samråd med universitetets team miljö på Fastighetsavdelningen. Innan genomförande av revision ska leverantör tillsammans med team miljö upprätta ett treårigt miljörevisionsprogram. Planering av upplägg av revisionsförfarande genomförs tillsammans med team miljö på Fastighetsavdelningen. Tjänsten ska utföras av personer som är behöriga och som har minst 3 års erfarenhet att arbeta som miljörevisor. Vidare ska dessa personer ha erfarenhet att genomföra miljörevision vid en offentlig myndighet. Minst två miljörevisorer ska vara på plats och genomföra den årliga miljörevisionen.

Extern miljörevision ska ske minst en gång per år enligt fastställt revisionsprogram. Leverans av dokumentation ska ske enligt gängse praxis. Resultat från de olika revisionsmomenten ska redovisas muntligt direkt efter revisionstillfälle samt inom en vecka även i form av skriftlig rapport. Första utförande av miljörevisionstjänst ska ske enligt fastställt revisionsprogram och ska kunna påbörjas under hösten 2020.

4 Offert

Vi emotser offert avseende ovanstående och önskar att följande framgår av offerten;

Lämna timpris för uppdragets genomförande och antal revisionsdagar per revisionstillfälle. 

Inga övriga kostnader får tillkomma för uppdragets genomförande.

Svara i anbudet hur offererad produkt uppfyller kravspecifikationen:

Frågor ställs och offert lämnas via Visma Direktupphandling

Offerten lämnas senast 2020-03-26.  

Offerten ska vara bindande t o m 2020-06-26 med möjlighet till förlängning om parterna är överens. 

5. Utvärdering och tilldelning (val av leverantör)

Den leverantör som offererar den för SU mest fördelaktiga lösningen tilldelas kontraktet. SU utvärderar anbuden i enlighet med ovan ställda krav.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-26)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-03-05

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-0725-20