Stockholms Universitet Digital relationsmarknadsföring presumtiva studenter

Digital relationsmarknadsföring presumtiva studenter

Stockholms universitet, Stockholm

Allmän information

Beställare: Sandra Ericson

Inst/motsv: 652      

Direktupphandlingen avser: Vara 

Uppskattat värde: Över 100 000 kr

Frågor besvaras genom: www.tendsign.se

Sista dag för frågor: 2017-12-29

Anbudet ska vara bindande t o m 2018-01-31

Leveranstid/uppdragsstart, senast: 2018-01-16

Avtalet ska gälla fr.o.m. 2018-01-16 t.o.m. 2018-12-31. Förlängning ej aktuellt. 

Förbehåll

Direktupphandlingen kan komma att avbrytas om godtagbara anbud inte inkommit eller om anbuden överskrider budgeten för uppdraget.

Även i det fall anbudsvärdet överstiger gränsen för direktupphandling, för närvarande 534 890 SEK avbryts upphandlingen.

Reservationer

Anbudet ska utformas helt enligt detta förfrågningsunderlag. Reservationer accepteras ej.

Utvärdering av anbud

Anbud antas från anbudsgivare som uppfyllt de obligatoriska kraven och offererar efterfrågad vara till lägst pris.

Krav på leverantör/kvalificering

Registrering och skattekontroll

Leverantören ska vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller liknande register, som förs i det land där leverantörens verksamhet är etablerad.

Anbudsgivaren ska även uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende registrering för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt, arbetsgivaravgifter samt innehavare av F-skattesedel. Anbudsgivare ska vidare vara fri från obetalda skulder för sociala avgifter och skatter.

Stockholms universitet kommer att kontrollera detta genom Skatteverket och Bolagsverket. Svenska anbudsgivaren ska därför inte bifoga dokumentation som styrker att kraven uppfylls.

Utländsk leverantör ska bifoga motsvarande intyg översatta från sitt hemlandsspråk till svenska eller engelska som visar att de uppfyller lagstadgade krav avseende registrering och skatt ovan:    

Uteslutning av leverantör

Uteslutning av anbudsgivare kommer att ske om omständigheter enligt 13 kap. 1-3 § LOU föreligger.

Krav på förmåga och kapacitet

Anbudsgivaren ska ha förmåga och kapacitet för att klara efterfrågat uppdrag/leverans.

Anbudsgivaren ska redovisa detta genom att kort beskriva företaget, organisation, storlek, och kompetensprofil.

Företagsbeskrivning

Anbudsgivaren ska bifoga en kortfattad företagsbeskrivning.

Underleverantör

Avser anbudsgivaren anlita underleverantör för att utföra vissa delar av leveransen ska anbudet innehålla en förteckning över vilka underleverantörer och vilka delar av leveransen det rör sig om. Med anlitande av underleverantör ansvarar anbudsgivaren för underleverantörens personal och arbete som för sin egen del. Samma krav gäller för underleverantör som för anbudsgivaren.

Förteckningen ska innehålla:

1. Uppgift om underleverantör

2. Förteckning över vilka delar för vilka underleverantören avses anlitas

Referenser

Anbudsgivaren ska bifoga referenser från tidigare uppdrag inom högskolevärlden under senaste tre åren (namn/företag, kontaktpersoner, tfn eller e-postadress). Används för kvalificering av anbudsgivare.

Krav på varan/tjänsten

Stockholms universitet har i uppdrag att generellt skapa attraktionskraft kring läraryrket och konkret rekrytera lärarstudenter till lärarutbildningsprogrammen. För att skapa bättre förutsättningar för att lyckas med uppdraget att rekrytera lärarstudenter och skapa intresse för lärarprogrammen behöver Stockholms universitet utveckla arbetet med att nå ut till presumtiva studenter. Stockholms universitet genomförde en målgruppsundersökning för presumtiva lärarstudenter under våren 2017. Undersökningen visade att målgruppen företrädesvis nås genom digitala kanaler. Därför är det centralt för Stockholms universitet att utveckla kommunikation och marknadsföring i olika former av digitala kanaler.

För att nå rätt målgrupper och därmed rekrytera fler studenter har Stockholms universitet nu beslutat att arbeta med digital relationsmarknadsföring genom att använda ”tävlingsrekrytering” i quizform och spridning/marknadsföring av detta.

Krav på vara:

Tjänsten som Stockholms universitet eftersöker ska vara väl beprövad och vara en teknisk och administrativt etablerad plattform som kan användas för att attrahera och rekrytera potentiella ämneslärarstudenter. Ett krav är att Stockholms universitet genom plattformen ska kunna etablera en digital dialog med de presumtiva studenterna. Centralt för Stockholms universitet är också att tjänsten redan ska vara etablerad på marknaden och ha använts av andra universitet och högskolor, nationellt och internationellt, med ett dokumenterat framgångsrikt resultat. Skälet till detta krav är att arbetet med lärarutbildningsrekrytering vid Stockholms universitet ska fungera resursmässigt optimalt, både personellt och monetärt.

Företaget ska utan kostnader kunna träffa Stockholms universitet för kundkonsultation.

Kommersiella villkor-avtalskoncept

Andra standardvillkor än de angivna i avtalskonceptet accepteras inte.

Anbudsgivare accepterar bifogat avtalskoncept genom att inkomma med anbud. Anbud med reservationer eller ändringar av avtalsvillkoren kommer inte att accepteras. Se bifogat avtalskoncept som utgör underlag till det slutliga avtalet mellan Anbudsgivaren och Stockholms universitet.

Separat ifylld dokument bifogas.

Sekretess

Den som begär det har som huvudregel rätt att ta del av upphandlingsdokumentationen.

Men absolut sekretess gäller för alla uppgifter i anbudshandlingar med bilagor, skriftliga och/eller elektroniska dokument, fram till offentliggörande av tilldelningsbeslut eller beslut om att avbryta upphandlingen. Efter tilldelningsbeslut eller beslut att avbryta upphandling, kan uppgifter i anbudshandlingar med bilagor omfattas av sekretess som avser enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde kan komma att lida skada om uppgiften röjs. Stockholms universitet prövar sekretess och anbudssökande får skriftligt precisera vilka uppgifter som kan vara aktuella och vilken konkret risk för skada som finns om uppgifterna offentliggörs. Observera att Stockholms universitet aldrig kan garantera sekretess för lämnade uppgifter utan prövning görs i varje enskilt fall.

Vid önskan om sekretess ska anbudsgivaren inkomma med uppgifter om vilka delar man önskar sekretessbelägga samt vilken risk för skada som finns om uppgifterna röjs.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-01-06)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2017-12-22

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

Dnr SU FV-2.2.3-4248-17