Intervjuartjänster

STATISTISKA CENTRALBYRÅN, Örebro

Leverantören ska med egen anställd personal, eller med underleverantör, i leverantörens egna lokaler, på samma adress, utföra bearbetning av (kontaktförsök till) urvalet samt genomförande av standardiserade telefonintervjuer utifrån SCB:s beställning.

Omfattning

Leverantören ska med egen anställd personal, eller med underleverantör, i leverantörens egna lokaler, på samma adress, utföra bearbetning av (kontaktförsök till) urvalet samt genomförande av standardiserade telefonintervjuer utifrån SCB:s beställning. Den huvudsakliga datainsamlingen är att hänföra till individundersökningar, men även företagsundersökningar kan förekomma.

Leverantören ska från avtalsstart arbeta i SCB:s intervjustödssystem genom en virtuell lösning eller annat system som SCB tillhandahåller. I förkommande fall, om SCB så beslutar, ska dock leverantören genomföra telefonintervjuer i eget intervjustödsystem.

SCB har svårt att uppskatta volymen under avtalstiden, både vad avser antal uppdrag och storleken på uppdragen. Volymen (urvalsstorlek, antal frågor, intervjutid och datainsamlingsperiod) för varje specifikt uppdrag kan variera stort. De senaste två åren har SCB avropat ca 20 000 intervjuartimmar per år från nuvarande leverantör. SCB garanterar dock inga volymer under avtalsperioden, och i sammanhanget kan nämnas att SCB, i princip i samtliga undersökningar, planerar att införa kombinerad insamling (webb och intervju), varvid behovet av datainsamling via intervjuer kommer att minska på sikt. Maximal volym som kan avropas under avtalsperioden inkl. ev. förlängningar är 115 000 timmar.

Anbudsområde

Denna upphandling är inte indelad i olika anbudsområden.

Anbudsgivaren ska kunna leverera samtliga efterfrågade tjänster. Delat anbud accepteras inte.

Anbudsutvärdering

SCB kommer att anta det ekonomisk mest fördelaktiga anbudet utifrån tilldelningsgrunden bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Se avsnitt 3 för mer information om utvärderingen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

A2022/1454