Eventverktyg

STATISTISKA CENTRALBYRÅN, Örebro

Upphandlingen avser tillhandahållande av eventverktyg för inbjudan, anmälan och hantering av deltagare vid event och konferenser.

Omfattning

Uppdraget avser ett verktyg för inbjudan, anmälan och hantering av deltagare vid event och konferenser.

Omfattningen av antal event varierar från år till år, men under de senaste åren har årligen omkring 25 event arrangerats med utskick av inbjudan till ungefär 10 000 mottagare och där runt totalt 5 000 personer deltagit i de olika eventen.

I kravspecifikationen punkt 3.7 i detta dokument beskrivs kraven på tjänstens funktionalitet. Samtliga krav ska accepteras och uppfyllas. Det finns också en möjlighet att lämna en kommentar, exempelvis om uppfyllelse av visst krav är under utveckling eller är planerat.

Omfattningen av uppdragen kommer att variera under avtalsperioden och SCB kan därför inte garantera någon bestämd omfattning under avtalsperioden.

Maximalt belopp som ramavtalet får omfatta under avtalstiden är 700 000 SEK exklusive moms.

Anbudsutvärdering

SCB kommer att anta det ekonomisk mest fördelaktiga anbudet med hänvisning till följande grunder för tilldelning:

Utvärdering sker enligt ekonomiskt mest fördelaktiga utifrån bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.Vid utvärderingen beräknas totalkostnaden och varje kriterium (bör-krav) betygsätts enligt den angivna skalan. Anbudets mervärden subtraheras från anbudssumman. Resultatet utgör anbudets jämförelsesumma. Anbudet med den lägsta jämförelsesumman är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet definieras genom att de kriterium (bör-krav), utöver pris, som ska bedömas vid utvärderingen på förhand värderas och ges ett mervärde i kronor. Varje kriterium värderas för sig och anges i kravspecifikationen. Kriteriet kan uppfyllas helt eller delvis och bedöms utifrån ett mervärde i kronor som anges nedan.

Bedömningen av kriterierna görs utifrån leverantörens svar i anbudet.

Om SCB bedömer att ett bör-krav helt är uppfyllt erhålls ett avdrag i kr som framgår i anslutning till kravet. Maximalt kan 55 000 kr erhållas i avdrag.

Utvärderingsmodellen som används är Mervärdesmodellen (SEK). Se bilaga "Mervärdesmodell".

Om anbudsvärderingen visar att två eller flera anbud är exakt lika kommer valet av leverantör att ske genom följande förfarande:1. Det anbud som erhållit mest mervärde 2. Lottning (Lottningen kommer att ske vid protokollfört sammanträde bestående av tre (3) representanter från SCB).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-02)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-04-06

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

A2022/1233