Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandlingskonsulter till Ekonomi- och förvaltningsavdelningen

Upphandlingskonsulter till Ekonomi- och förvaltningsavdelningen

Kammarkollegiet, egen verksamhet, Stockholm

Kammarkollegiet tecknar ramavtal för upphandlingskonsulter till Ekonomi- och förvaltningsavdelningen.

Ramavtalet ska täcka såväl korta återkommande behov och längre uppdrag för att täcka upp för eventuella vakanser och arbetstoppar på Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet tecknar ramavtal för upphandlingskonsulter till Ekonomi- och förvaltningsavdelningen.

Ramavtalet ska täcka såväl korta återkommande behov och längre uppdrag för att täcka upp för eventuella vakanser och arbetstoppar på Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet välkomnar er att inkomma med anbud.

Inbjudan att lämna anbud till ramavtal med Kammarkollegiet

Kammarkollegiet genomför en upphandling i syfte att teckna ramavtal med två (2) leverantör som kan förse Kammarkollegiet med konsulter inom upphandling när behov uppstår.

Kort om Kammarkollegiet

Kammarkollegiet har en viktig roll i svensk statsförvaltning. Vi har cirka 35 uppdrag från regeringen inom bland annat juridik, ekonomi, upphandling, försäkring och kapitalförvaltning. Verksamheten bidrar till att skattepengarna används på ett så effektivt och rättssäkert sätt som möjligt.

Kammarkollegiet består av cirka 300 medarbetare i Stockholm och Karlstad.

För att läsa mer om myndigheten se www.kammarkollegiet.se

Ekonomi- och förvaltningsavdelningen

Ekonomi- och förvaltningsavdelningen har till uppgift att stödja kärnverksamheterna på Kammarkollegiet i frågor gällande ekonomi, inköp och upphandling samt internservice. Avdelningen ansvarar även för att på regeringens uppdrag göra utbetalningar utifrån regleringsbrev och andra regeringsbeslut.

Avdelningen är indelad i följande områden:

Ekonomi

Inköp och upphandling

Statsbidrag

Internservice

Beskrivning av behovet

Kammarkollegiet ser ett ökat behov av upphandlingskompetens till den interna upphandlingsgruppen på Kammarkollegiet.Kammarkollegiet genomför avrop från statliga ramavtal och upphandlingar främst genom öppet och förenklat förfarande.

Behovet uppstår dels med anledning av ett ökat behov av stöd inom inköp och upphandling från verksamheterna på Kammarkollegiet men också på grund av en hög personalomsättning den närmaste tiden. Behov av spetskompetens inom IT-upphandling har identifierats då det idag saknas kompetens inom området.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-02-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-12-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2.7.5-13149-20