Säker förvaring

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Denna upphandling omfattar förvaringsenheter som har någon form av stöld- och/eller brandskyddsklassning som t.ex. säkerhetsskåp, värdeskåp och brandsäkra skåp.

Upphandlingen är uppdelad i följande anbudsområden:

Anbudsområde A - Skydds- och brandklassad förvaring

Anbudsområde B - Brandsäkra skåp för farliga ämnen

Anbudsgivaren kan lämna anbud på ett eller på båda anbudsområdena. Ramavtal kommer tilldelas per anbudsområde.

Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på Ramavtalet till totalt 76 000 000 SEK exklusive moms. Uppskattningen grundas på statistik från nuvarande ramavtal. Kammarkollegiet garanterar inte någon exklusivitet, försäljningsvolym eller liknande.

Ramavtalet blir bindande mellan parterna när det signerats av ramavtalsleverantör och Kammarkollegiet och löper därefter under en period av 48 månader från och med att det trätt i kraft. Ramavtalet upphör därefter att gälla utan uppsägning. Kammarkollegiet har en ensidig rätt att säga upp Ramavtalet efter 24 månaders löptid med minst tre (3) månaders uppsägningstid. Uppsägning ska ske skriftligen.

Kammarkollegiet kommer att anta fyra (4) ramavtalsleverantörer på anbudsområde A - Skydds- och brandklassad förvaring och två (2) ramavtalsleverantörer på anbudsområde B - Brandsäkra skåp för farliga ämnen under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Avrop från ramavtalet sker genom rangordning eller förnyad konkurrensutsättning.

Sista tidpunkt för anbudsinlämning är 2021-09-17 23:59.

Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas under fjärde kvartalet 2021.

Ramavtal signeras med vinnande anbudsgivare tidigast efter att tiden för avtalsspärren löpt ut.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-08-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.3-12995-2020