Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Revision- och granskningstjänster

Revision- och granskningstjänster

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Upphandling av Revision- och granskningstjänster.

Anbudsgivaren kan lämna anbud på ett, flera eller samtliga anbudsområden. Ramavtal kommer att tilldelas per anbudsområde.

Kammarkollegiet kommer att anta följande antal ramavtalsleverantörer under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav:

Maximalt tre (3) ramavtalsleverantör för anbudsområde Avtalsuppföljning, IT-revision, Forensic samt Finansiell revision.

Maximalt fem (5) ramavtalsleverantörer för anbudsområde Miljö och Hållbarhet samt Internrevision.

Ramavtalet beräknas träda i kraft 2020-03-02.

Anbudets språk

Svenska ska tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling om inte annat framgår av respektive krav.

Sista dag för anbudsinlämning är 2019-11-20 23:59

Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas under kvartal 1, 2020.

Upphandling av Revision- och granskningstjänster.

Möjlighet att lämna anbud på delar av upphandlingen

Anbudsgivaren kan lämna anbud på ett, flera eller samtliga anbudsområden. Ramavtal kommer att tilldelas per anbudsområde.

Omsättning

Någon garanti avseende försäljningsvolymer eller liknande ges inte.

Eftersom det sedan tidigare inte finns något ramavtal inom detta område har Kammarkollegiet inte någon information avseende statistik och omsättning.

Antal ramavtalsleverantörer

Kammarkollegiet kommer att anta följande antal ramavtalsleverantörer under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav:

Ramavtal kommer att tecknas med maximalt tre (3) ramavtalsleverantör för anbudsområde Avtalsuppföljning.

Ramavtal kommer att tecknas med maximalt tre (3) ramavtalsleverantör för anbudsområde IT-revision.

Ramavtal kommer att tecknas med maximalt tre (3) ramavtalsleverantör för anbudsområde Forensic.

Ramavtal kommer att tecknas med maximalt fem (5) ramavtalsleverantör för anbudsområde Miljö och Hållbarhet.

Ramavtal kommer att tecknas med maximalt fem (5) ramavtalsleverantör för anbudsområde Internrevision.

Ramavtal kommer att tecknas med maximalt tre (3) ramavtalsleverantör för anbudsområde Finansiell revision.

Ramavtalets ingående och löptid

Ramavtalet blir bindande mellan parterna när det signerats av ramavtalsleverantör och Kammarkollegiet och löper därefter under en period av 24 månader från och med att det trätt i kraft. Ramavtalet upphör därefter att gälla utan uppsägning.

Eventuell förlängning av ramavtalet sker på initiativ av Kammarkollegiet. Förlängning kan uppgå till högst 24 månader.

Ramavtalet beräknas träda i kraft 2020-03-02.

Anbudets språk

Svenska ska tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling om inte annat framgår av respektive krav.

Sista dag för anbudsinlämning är 2019-11-20 23:59

Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas under kvartal 1, 2020.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-10-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.3-6836-18