Resebyråtjänster

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Upphandlingen är rikstäckande och omfattar resebyråtjänster. I tjänsten ingår att hantera bokningar för resor med flyg, tåg, buss, anslutningstransporter, hyrbilar, hotell/logi, konferenstjänster och gruppresor. Upphandlingen omfattar både personlig service och självbokningssystem.

Ramavtalet kommer att kunna användas för Avrop av statliga myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ.

Grundat på statistik från 2018 på nuvarande ramavtal var omsättningen baserat på arvoden ca 10,5 miljoner SEK.

Kammarkollegiet kommer att anta tio ramavtalsleverantörer.

Ramavtalet träder i kraft tidigast 2020-05-01, och löper därefter under en period av 24 månader. Förlängning kan uppgå till högst 24 månader.

Svenska ska tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling.

Sista dag för anbudsinlämning är 2020-02-21 23:59

Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas under andra kvartalet 2020.

Välkommen att lämna anbud i upphandlingen av Resebyråtjänster.

Upphandlingen omfattar resebyråtjänster för tjänsteresor i Sverige och utomlands. I tjänsten ingår att hantera bokningar av och sittplatsreservationer på resor med flyg, tåg, buss, anslutningstransporter (t.ex. taxi, buss och tåg), hyrbilar, hotell/logi och gruppresor. Upphandlingen omfattar både personlig service (offline) och självbokningssystem (online), som tillhandahålls av anbudsgivarna. Konferenser som avropas via rangordning från de statliga ramavtalen är möjligt att boka via resebyråerna.

Ramavtalet kommer att kunna användas för Avrop av statliga myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ. Myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ enligt 1 kap. 18 och 22 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) deltar med stöd av att de har lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet på att de önskar vara Avropsberättigade på Ramavtalet.

Denna upphandling omfattar resebyråtjänster för tjänsteresor i Sverige och utomlands.

Syftet med upphandlingen är att avropsberättigade ska kunna avropa Resebyråtjänster på ett enkelt och effektivt sätt, för att därigenom generera tids- och kostnadsbesparingar, samt möjliggöra anskaffningar till fördelaktiga villkor.

Upphandlingen är rikstäckande och anbud lämnas för samtliga obligatoriska tjänster som omfattas av upphandlingen.

Grundat på statistik från 2018 på nuvarande ramavtal var omsättningen baserat på arvoden ca 10,5 miljoner SEK. Med förväntad ökad avropsfrekvens från avropsberättigade uppskattar Kammarkollegiet att omsättningen på kommande ramavtal för resebyråtjänster kan öka. Någon garanti avseende försäljningsvolymer eller liknande ges inte.

Kammarkollegiet kommer att anta tio (10) ramavtalsleverantörer under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav. Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning.

Ramavtalet träder i kraft, vilket innebär att avrop kan göras under ramavtalet, när det har signerats av båda parter, dock tidigast 2020-05-01, och löper därefter under en period av 24 månader från och med att det trätt i kraft. Ramavtalet upphör därefter att gälla utan uppsägning. Eventuell förlängning av ramavtalet sker på initiativ av Kammarkollegiet. Förlängning kan uppgå till högst 24 månader.

Svenska språket ska tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling, inklusive anbudets språk, om inte annat framgår av respektive krav.

Sista dag för anbudsinlämning är 2020-02-21 23:59

Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas under andra kvartalet 2020.

Efter att tilldelningsbeslut har fattats underrättas samtliga anbudsgivare via TendSign.

Ramavtal signeras med vinnande anbudsgivare tidigast efter att tiden för avtalsspärren löpt ut.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-02-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-01-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.3-07347-2019