Rekryteringstjänster

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Upphandling av statligt ramavtal för rekryteringstjänster

Ramavtal kommer att kunna användas för avrop av alla myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ.

Denna upphandling omfattar rekryteringstjänster.

Upphandlingen är uppdelad i fyra delområden och varje delområde består i sin tur av ett antal anbudsområden vilka beskrivs nedan. Upphandlingen omfattar totalt 45 anbudsområden. Anbudsgivare har möjlighet att lämna anbud på valfritt antal anbudsområden.

Delområde rekrytering av kontorspersonal

Detta delområde följer NUTS-indelning 3 vilket innebär att delområdet är uppdelat i 21 olika anbudsområden vilka följer Sveriges län. Respektive anbudsområdes geografiska gränser framgår av bilaga NUTS-indelning.

Delområde rekrytering av chefer, delområde rekrytering av spetskompetens och delområde rekrytering av IT-chefer och IT-specialister

Dessa delområden följer NUTS-indelning 2 vilket innebär att delområdena är uppdelade i 8 olika anbudsområden (riksområden). Respektive anbudsområdes geografiska gränser framgår av bilaga NUTS-indelning.

Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på kommande ramavtalsområde till ca 25-60 miljoner SEK per år. Uppskattningen grundas på vad avropsberättigade angav att de köpte rekryteringstjänster för i den myndighetsenkät som Kammarkollegiet skickade ut under förstudien.

Någon garanti avseende försäljningsvolymer eller liknande ges inte.

För delområde rekrytering av kontorspersonal kommer Kammarkollegiet att anta följande antal ramavtalsleverantörer per anbudsområde (län) under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav:

- Skåne län, Stockholms län och Västra Götalands län: 5 ramavtalsleverantörer

- Övriga län: 4 ramavtalsleverantörer

För delområde rekrytering av chefer, delområde rekrytering av spetskompetens och delområde rekrytering av IT-chefer och IT-specialister kommer Kammarkollegiet att anta följande antal ramavtalsleverantörer per anbudsområde (riksområden) under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav:

- Stockholm, Sydsverige och Västsverige: 7 ramavtalsleverantörer

- Övriga riksområden: 5 ramavtalsleverantörer

Delområde rekrytering av kontorspersonal

För delområde rekrytering av kontorspersonal sker avrop, bortsett från avrop av volymrekrytering, med tillämpning av rangordning, där samtliga villkor är fastställda i ramavtalet enligt 7 kap 6 § LOU.

För avrop av volymrekrytering genomförs avrop genom förnyad konkurrensutsättning enligt 7 kap 9 § LOU.

Delområdena rekrytering av chefer, rekrytering av spetskompetens samt rekrytering av IT-chefer och IT-specialister

För delområdena rekrytering av chefer, rekrytering av spetskompetens samt rekrytering av IT-chefer och IT-specialister genomförs avrop genom förnyad konkurrensutsättning enligt 7 kap 9 § LOU.

Ramavtalet blir bindande mellan parterna när det signerats av ramavtalsleverantör och Kammarkollegiet och löper därefter under en period av 24 månader från och med att det trätt i kraft. Ramavtalet upphör därefter att gälla utan uppsägning.

Eventuell förlängning av ramavtalet sker på initiativ av Kammarkollegiet. Förlängning kan uppgå till högst 24 månader.

Ramavtalet beräknas träda i kraft 2020-03-10.

Svenska språket ska tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling, inklusive anbudets språk, om inte annat framgår av respektive krav.

Enstaka ord och fraser kan vara på engelska, danska och norska.

I de fall en anbudsgivare inkommer med flera anbud kommer Kammarkollegiet anse det senast inkomna under anbudstiden som det giltiga anbudet.

Sista dag för anbudsinlämning är 2019-12-10 23:59.

Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas under första kvartalet 2020.

Efter att tilldelningsbeslut har fattats underrättas samtliga anbudsgivare via TendSign.

Ramavtal signeras med vinnande anbudsgivare tidigast efter att tiden för avtalsspärren löpt ut.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-01-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-11-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.3-10944-2018