Ljuskällor 2017

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Upphandling av ljuskällor

Bakgrund och syfte

Kammarkollegiet har under 2018 genomfört en förstudie, som finns på https://www.avropa.se/forstudierapporter/ avseende behovet av ett statligt samordnat ramavtal inom området. I förstudien konstateras att det finns behov av ett statligt ramavtal på området.

Syftet med upphandlingen är att avropsberättigade ska kunna avropa varor på ett enkelt och effektivt sätt, för att generera tids- och kostnadsbesparingar, samt möjliggöra anskaffningar till fördelaktiga villkor.

Sista dag för anbudsinlämning är 2019-09-13 23:59

Upphandling av ljuskällor

Vårt uppdrag

Välkommen att lämna anbud i upphandlingen av Ljuskällor.

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet ansvarar för upphandlingsverksamheten inom den statliga inköpssamordningen vilket innebär att Kammarkollegiet ingår samordnade ramavtal eller andra gemensamma avtal i syfte att effektivisera upphandlingar avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. I uppdraget ingår även att tillhandahålla stödverksamhet för inköp vid avrop från de samordnade ramavtalen.

Avropsberättigade

Ramavtal kommer att kunna användas för avrop av alla myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ.

Myndigheter under regeringen är avropsberättigade med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. Se Statistiska centralbyråns (SCB:s) Allmänna myndighetsregister för detaljerad information om statliga förvaltningsmyndigheter, statliga affärsverk, AP-fonder, Sveriges Domstolar och Domstolsverket samt svenska utlandsmyndigheter.

Myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ enligt 1 kap 18 och 22 §§ i lag (SFS 2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), är avropsberättigade med stöd av att de har lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet på att de önskar vara avropsberättigade på ramavtal.

Syftet med upphandlingen är att avropsberättigade ska kunna avropa varor på ett enkelt och effektivt sätt, för att generera tids- och kostnadsbesparingar, samt möjliggöra anskaffningar till fördelaktiga villkor.

Omsättning

Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på kommande ramavtalsområde till ca 12 miljoner SEK per år. Uppskattningen grundas på statistik från tidigare ramavtal inom området samt vad som framkommit i förstudien.

Någon garanti avseende försäljningsvolymer eller liknande ges inte.

Antal ramavtalsleverantörer

Kammarkollegiet kommer att anta två [2] ramavtalsleverantörer under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Ramavtalets ingående och löptid

Ramavtalet blir bindande mellan parterna när det signerats av ramavtalsleverantör och Kammarkollegiet och löper därefter under en period av 24 månader från och med att det trätt i kraft. Ramavtalet upphör därefter att gälla utan uppsägning.

Eventuell förlängning av ramavtalet sker på initiativ av Kammarkollegiet. Förlängning kan uppgå till högst 24 månader.

Ramavtalet beräknas träda i kraft under fjärde kvartalet 2019.

Anbudsinlämning

Kammarkollegiet använder sig av upphandlingsverktyget Tendsign, som ägs av Visma Commerce AB, för hantering av upphandlingsdokumenten och anbud. Anbud kan inte lämnas i pappersformat, via fax eller e-post.

Om inte annat framgår av fullmakt gäller följande: Den juridiska eller fysiska person vars organisationsnummer eller personnummer anges i Tendsign-kontot betraktas som anbudsgivare, eller företrädare i anbudsgivningen för ett konsortium.

I de fall en anbudsgivare inkommer med flera anbud kommer Kammarkollegiet anse det senast inkomna under anbudstiden som det giltiga anbudet.

Tekniska frågor om systemet ställs till Visma Tendsign support per e-post: tendsignsupport@visma.com. Manual, instruktionsfilm och vanliga frågor och svar finns på www.tendsign.com/support. Då Tendsigns support inte har öppet dygnet runt är det viktigt att ta kontakt i god tid innan sista anbudsdag för att på så sätt garanteras teknisk support.

Sista anbudsdag

Sista dag för anbudsinlämning är 2019-09-13 23:59

Tilldelningsbeslut och avtalsspärr

Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas under 4:e kvartalet 2019.

Efter att tilldelningsbeslut har fattats underrättas samtliga anbudsgivare via TendSign.

Ramavtal signeras med vinnande anbudsgivare tidigast efter att tiden för avtalsspärren löpt ut.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-09-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-08-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.3-6006-18