Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Helpension Plus Små konferenser och möten (kompletterande upphandling) 2020

Helpension Plus Små konferenser och möten (kompletterande upphandling) 2020

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Välkommen att lämna anbud i upphandlingen av Helpension Plus Små konferenser och möten (kompletterande upphandling) 2020 i kategorin Konferenser och möten.

Syftet med denna kompletterande upphandlingar är således att göra ett nytt försök att upphandla leverantörer inom dessa anbudsområden (kommuner(kommundelar) i respektive upphandling, för att täcka behovet av konferenser och möten geografiskt.

Denna upphandling avser Helpension Plus Små konferenser och möten upp till och med 150 deltagare (23.3-4748-20)

Sista dag för anbudsinlämning är 2020-09-24 23:59

Välkommen att lämna anbud i upphandlingen av Helpension Plus Små konferenser och möten (kompletterande upphandling) 2020 i kategorin Konferenser och möten.

Under 2019 genomförde Statens inköpscentral ramavtalsupphandlingar i ramavtalsområdet Konferenser och möten. Ramavtalsområdet upphandlades i åtta (8) separata upphandlingar och respektive upphandling var uppdelad i anbudsområden i form av geografiska zoner (kommuner/kommundelar).

I fem (5) av dessa upphandlingar, i ett antal anbudsområden (kommuner/kommundelar) inkom det inga lämpliga anbud. Syftet med dessa kompletterande upphandlingar är således att göra ett nytt försök att upphandla leverantörer inom dessa anbudsområden (kommuner(kommundelar) i respektive upphandling, för att täcka behovet av konferenser och möten geografiskt.

Denna upphandling omfattar Konferenser och möten i ett begränsat antal kommuner. Dessa kompletterande upphandlingar består av fem (5) separata upphandlingar, se avsnitt 1.1 - vårt uppdrag.

Geografisk indelning

Kommuner/kommundelar utgör geografiska anbudsområden i Sverige, enligt avsnitt 1.4.7 Antal Ramavtalsleverantörer per kommun/kommundel.

Ett antal kommuner har delats in i kommundelar och kommun övrig för att tillgodose avropande myndigheters behov av att välja en kommun/kommundel som ligger nära resmålet. I bilaga kartor framgår de kommuner som är indelade i kommundelar.

Ramavtalet blir bindande mellan parterna när det signerats av ramavtalsleverantör och Kammarkollegiet och löper därefter som längst till och med 2021-12-31 från och med att ramavtalet trätt i kraft.

Ramavtalet beräknas träda i kraft så snart ramavtalet har signerats av båda parter.

Sista dag för anbudsinlämning är 2020-09-24 23:59

Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas under fjärde (4:e) kvartalet 2020.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-08-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.3-4744-20