Företagshälsa

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Välkommen att lämna anbud i upphandlingen av tjänster inom företagshälsa.

Ramavtal kommer att kunna användas för avrop av alla myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ.

Anbud ska lämnas för Företagshälsa i sin helhet (proaktiva - och reaktiva tjänster) såsom det beskrivs i detta upphandlingsdokument. Däremot har anbudsgivare möjlighet att lämna anbud på den/de orter där denne bedriver Företagshälsa.

I denna upphandling har tjänsterna fördelats på två tjänsteområden; Proaktiva- och Reaktiva tjänster. En uppskattad omsättning fördelat på tjänsteområden är följande: Proaktiva tjänster 60 %, Reaktiva tjänster 40 %.

Ramavtalet beräknas träda i kraft 2020-01-01

Sista dag för anbudsinlämning är 2019-09-09 23:59

Upphandling av ramavtal för tjänster inom företagshälsa

Ramavtal kommer att kunna användas för avrop av alla myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ.

Kammarkollegiet har under 2018-2019 genomfört en förstudie https://www.avropa.se/Upphandlingar/foretagshalsa/ avseende behovet av ett statligt samordnat ramavtal inom området företagshälsovård. I förstudien konstateras att det finns behov av ett statligt ramavtal på området. Det konstateras även att det finns ett behov av att byta namn på upphandlingsföremålet, från företagshälsovård till företagshälsa. Upphandlingsföremålet kommer följaktligen att benämnas som företagshälsa i detta upphandlingsdokument.

Upphandlingen omfattar mottagningar, vissa efterfrågade kompetenser samt tjänster inom företagshälsa inom följande tjänsteområden; proaktiva- och reaktiva tjänster.

Anbud ska lämnas för Företagshälsa i sin helhet (proaktiva - och reaktiva tjänster) såsom det beskrivs i detta upphandlingsdokument. Däremot har anbudsgivare möjlighet att lämna anbud på den/de orter där denne bedriver Företagshälsa, se vidare avsnitt "Geografisk indelning - orter".

Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på kommande ramavtalsområde till ca 141 miljoner SEK per år.

Kammarkollegiet kommer att anta:

- Högst sex (6) ramavtalsleverantörer på respektive ort vad gäller följande orter: Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Umeå under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

- Högst fyra (4) ramavtalsleverantörer på respektive övriga orter under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav..

Ramavtalet blir bindande mellan parterna när det signerats av ramavtalsleverantör och Kammarkollegiet och löper därefter under en period av 24 månader från och med att det trätt i kraft. Ramavtalet upphör därefter att gälla utan uppsägning.

Eventuell förlängning av ramavtalet sker på initiativ av Kammarkollegiet. Förlängning kan uppgå till högst 24 månader. Ramavtalet beräknas träda i kraft 2020-01-01

Sista dag för anbudsinlämning är 2019-09-09 23:59

Sista anbudsdag
22 dagar kvar

(2019-09-09)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-06-20

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.3-2523-19