Fordonsförhyrning

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Fordonsförhyrning av personbil, minibuss och lätt lastbil upp till 3,5 ton.

Korttidsförhyrning

Upphandlingsföremål

Detta anbudsområde omfattar Korttidsförhyrning av personbil, minibuss och lätt lastbil upp till 3,5 ton.

Avropsberättigade

Ramavtalet kan användas för avrop av statliga myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ.

Anbudsområden

Upphandlingen är uppdelad i anbudsområdena Korttidsförhyrning och Långtidsförhyrning.

Anbudsgivare har möjlighet att lämna anbud inom båda anbudsområdena. Anbudsgivare kan även välja att bara lämna anbud inom anbudsområdet Korttidsförhyrning eller anbudsområdet Långtidsförhyrning.

Avropsförfaranden

För Korttidsförhyrning genomförs avrop med en fast rangordning och för Långtidsförhyrning genomförs avrop med en dynamisk rangordning.

Omsättning

Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på anbudsområde Korttidsförhyrning till ca 88 miljoner SEK per år. Någon garanti avseende försäljningsvolymer eller liknande ges inte.

Antal ramavtalsleverantörer

Kammarkollegiet kommer att anta fyra ramavtalsleverantörer inom respektive anbudsområde under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Ramavtalets ingående och löptid

Ramavtalet blir bindande mellan parterna när det signerats av ramavtalsleverantör och Kammarkollegiet och löper därefter under en period av 48 månader från och med att det trätt i kraft. Ramavtalet upphör därefter att gälla utan uppsägning. Kammarkollegiet har en ensidig rätt att säga upp Ramavtalet efter 24 månaders löptid med minst tre (3) månaders uppsägningstid.

Ramavtalet beräknas träda i kraft 2021-04-08.

Anbudets språk

Svenska språket ska tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling, inklusive anbudets språk, om inte annat framgår av respektive krav.

Anbudsinlämning

Kammarkollegiet använder sig av upphandlingsverktyget Tendsign, som ägs av Visma Commerce AB, för hantering av upphandlingsdokumenten och anbud. Anbud kan inte lämnas i pappersformat, via fax eller e-post.

I de fall en anbudsgivare inkommer med flera anbud kommer Kammarkollegiet anse det senast inkomna under anbudstiden som det giltiga anbudet.

Sista anbudsdag

Sista tidpunkt för anbudsinlämning är 2021-01-14 23:59

Tilldelningsbeslut och avtalsspärr

Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas under första kvartalet 2021.

Efter att tilldelningsbeslut har fattats underrättas samtliga anbudsgivare via TendSign.

Ramavtal signeras med vinnande anbudsgivare tidigast efter att tiden för avtalsspärren löpt ut.

Långtidsförhyrning

Upphandlingsföremål

Detta anbudsområde omfattar Långtidsförhyrning av personbil, minibuss och lätt lastbil upp till 3,5 ton.

Avropsberättigade

Ramavtalet kan användas för avrop av statliga myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ.

Anbudsområden

Upphandlingen är uppdelad i anbudsområdena Korttidsförhyrning och Långtidsförhyrning.

Anbudsgivare har möjlighet att lämna anbud inom båda anbudsområdena. Anbudsgivare kan även välja att bara lämna anbud inom anbudsområdet Korttidsförhyrning eller anbudsområdet Långtidsförhyrning.

Avropsförfaranden

För Korttidsförhyrning genomförs avrop med en fast rangordning och för Långtidsförhyrning genomförs avrop med en dynamisk rangordning.

Omsättning

Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på anbudsområde Långtidsförhyrning till ca 112 miljoner SEK per år. Någon garanti avseende försäljningsvolymer eller liknande ges inte.

Antal ramavtalsleverantörer

Kammarkollegiet kommer att anta fyra ramavtalsleverantörer inom respektive anbudsområde under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Ramavtalets ingående och löptid

Ramavtalet blir bindande mellan parterna när det signerats av ramavtalsleverantör och Kammarkollegiet och löper därefter under en period av 48 månader från och med att det trätt i kraft. Ramavtalet upphör därefter att gälla utan uppsägning. Kammarkollegiet har en ensidig rätt att säga upp Ramavtalet efter 24 månaders löptid med minst tre (3) månaders uppsägningstid.

Ramavtalet beräknas träda i kraft 2021-04-08.

Anbudets språk

Svenska språket ska tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling, inklusive anbudets språk, om inte annat framgår av respektive krav.

Anbudsinlämning

Kammarkollegiet använder sig av upphandlingsverktyget Tendsign, som ägs av Visma Commerce AB, för hantering av upphandlingsdokumenten och anbud. Anbud kan inte lämnas i pappersformat, via fax eller e-post.

I de fall en anbudsgivare inkommer med flera anbud kommer Kammarkollegiet anse det senast inkomna under anbudstiden som det giltiga anbudet.

Sista anbudsdag

Sista tidpunkt för anbudsinlämning är 2021-01-14 23:59

Tilldelningsbeslut och avtalsspärr

Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas under första kvartalet 2021.

Efter att tilldelningsbeslut har fattats underrättas samtliga anbudsgivare via TendSign.

Ramavtal signeras med vinnande anbudsgivare tidigast efter att tiden för avtalsspärren löpt ut.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-01-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-11-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.3-3680-20