Flygresor inrikes

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Denna upphandling omfattar flygresor till inrikes destinationer från avreseorter i Sverige.

Upphandlingsföremål

Denna upphandling omfattar flygresor till inrikes destinationer från avreseorter i Sverige.

Avropsberättigade

Ramavtalet kan användas för avrop av statliga myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ.

Upplägg av upphandling

I stället för att lämna anbud på enskilda, fastställda sträckor kommer det i den här upphandlingen vara möjligt för anbudsgivaren att erbjuda samtliga inrikessträckor som denne har i sitt publika utbud, vilket även inkluderar eventuella säsongsflyg. Kammarkollegiet har kunnat konstatera att det råder en stor osäkerhet i flygbranschen pga. den rådande pandemin vilket påverkar stabiliteten i utbudet av sträckor, varför föregående upplägg med specificerade sträckor inte fungerar.

Avropsförfarande

Avrop genomförs genom särskild fördelningsnyckel. En skriftlig avropsförfrågan skickas via ett bokningssystem till samtliga ramavtalsleverantörer som antagits på ramavtalet. I avropsförfrågan anger avropsberättigad vilka av de i ramavtalet fastställda parametrar som kommer ligga till grund för tilldelning av kontrakt.

Omsättning

Ramavtalets omsättning redovisningsåret 2019 var ca 292 miljoner SEK. Under normala omständigheter skulle Kammarkollegiet uppskatta omsättningen på ramavtalet till motsvarande belopp kommande ramavtalsperiod. Uppskattningen grundas på statistik från nuvarande ramavtal inom området samt vad som framkommit i förstudien. Med anledning av det marknadsläge som den pågående pandemin skapat kommer troligtvis den faktiska omsättningen vara betydligt lägre än den uppskattade omsättningen ovan. Någon garanti avseende försäljningsvolymer eller liknande ges inte.

Antal ramavtalsleverantörer

Kammarkollegiet kommer att anta sex (6) ramavtalsleverantörer under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Ramavtalets ingående och löptid

Ramavtalet blir bindande mellan parterna när det signerats av ramavtalsleverantör och Kammarkollegiet och löper därefter under en period av 12 månader från och med att det trätt i kraft. Ramavtalet upphör därefter att gälla utan uppsägning.

Eventuell förlängning av ramavtalet sker på initiativ av Kammarkollegiet. Förlängning kan uppgå till högst 12 månader. Kammarkollegiet har en ensidig rätt att säga upp Ramavtalet efter sex (6) månaders löptid med minst

tre (3) månaders uppsägningstid. Ramavtalet beräknas träda i kraft 2021-05-01.

Anbudets språk

Svenska språket ska tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling, inklusive anbudets språk, om inte annat framgår av respektive krav. Certifikat, intyg, bevis och därmed jämförliga handlingar kan vara på engelska.

Anbudsinlämning

Kammarkollegiet använder sig av upphandlingsverktyget Tendsign, som ägs av Visma Commerce AB, för hantering av upphandlingsdokumenten och anbud. Anbud kan inte lämnas i pappersformat, via fax eller e-post. I de fall en anbudsgivare inkommer med flera anbud kommer Kammarkollegiet anse det senast inkomna under anbudstiden som det giltiga anbudet.

Sista anbudsdag

Sista tidpunkt för anbudsinlämning är 2021-01-29 23:59.

Tilldelningsbeslut och avtalsspärr

Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas under första kvartalet 2021.

Efter att tilldelningsbeslut har fattats underrättas samtliga anbudsgivare via TendSign.

Ramavtal signeras med vinnande anbudsgivare tidigast efter att tiden för avtalsspärren löpt ut.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-01-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-12-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.3-2635-20