Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Brevförmedlingstjänster 2019

Brevförmedlingstjänster 2019

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Brevförmedling omfattar brevförmedlingstjänster samt tilläggstjänster med nära och naturlig anknytning till brevförmedlingstjänster.

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet ansvarar för upphandlingsverksamheten inom den statliga inköpssamordningen vilket innebär att Kammarkollegiet ingår samordnade ramavtal eller andra gemensamma avtal i syfte att effektivisera upphandlingar avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. I uppdraget ingår även att tillhandahålla stödverksamhet för inköp vid avrop från de samordnade ramavtalen.

Ytterligare information om oss och våra pågående upphandlingar, samordnade ramavtal och praktiska vägledningar finns på Avropa.

Avropsberättigade

Ramavtal kommer att kunna användas för avrop av alla myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ.

Myndigheter under regeringen är avropsberättigade med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. Se Statistiska centralbyråns (SCB:s) Allmänna myndighetsregister för detaljerad information om statliga förvaltningsmyndigheter, statliga affärsverk, AP-fonder, Sveriges Domstolar och Domstolsverket samt svenska utlandsmyndigheter.

Myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ enligt 1 kap 18 och 22 §§ i lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) är avropsberättigade med stöd av att de har lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet på att de önskar vara avropsberättigade på ramavtal.

Av bilaga Avropsberättigade framgår vilka myndigheter och organisationer som under ramavtalsperioden är avropsberättigade samt vilka organisationer som kan genomföra Avrop utöver de som är Avropsberättigade med stöd av förordningen ovan.

Möjlighet att lämna anbud på delar av upphandlingen

Anbud kan lämnas för ett, flera eller samtliga tjänsteområden i enlighet med punkt 1.4.2.3, men måste dock uppnå begärda täckningsområden, se punkt 1.4.2.2 Geografiska områden.

Utvärdering sker separat för varje tjänsteområde. Vidare sker utvärdering separat för respektive treställigt postnummer avseende tjänsteområde B. För mer information angående utvärderingen, se kapitel 3.

Omsättning

Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på kommande ramavtalsområde till ca 578 miljoner SEK per år. Uppskattningen grundas på statistik från nuvarande ramavtal inom området samt vad som framkommit i förstudien. Någon garanti avseende försäljningsvolymer eller liknande ges inte.

Antal ramavtalsleverantörer

Ramavtal kommer att tecknas med en (1) ramavtalsleverantör för respektive tjänsteområde avseende tjänsteområdena A1 - A2 samt C1. Ramavtal kommer att tecknas med en (1) ramavtalsleverantör per treställig postnummernivå för respektive tjänsteområde avseende tjänsteområdena B1 - B10.

För mer information angående utvärderingen, se kapitel 3.

För mer information angående tjänsteområdena se kapitel 5 - 17.

Ramavtalets ingående och löptid

Ramavtalet blir bindande mellan parterna när det signerats av ramavtalsleverantören och Kammarkollegiet.

Ramavtalet träder i kraft den dag det signerats av båda parter och löper därefter under en period

av 24 månader från och med att det trätt i kraft.

Eventuell förlängning av ramavtalet sker på initiativ av Kammarkollegiet. Förlängning kan uppgå till högst 24 månader.

Ramavtalet upphör därefter att gälla utan uppsägning. Att ramavtalet träder ikraft innebär att avropsberättigade får börja avropa de tjänster som omfattas av ramavtalet.

Svenska språket ska tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling, med undantag för kompletterande dokument, certifikat, intyg och bevis som kan vara på engelska, danska eller norska.

Sista dag för anbudsinlämning är 2019-04-17 23:59.

Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas under andra kvartalet 2019.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-04-24)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-03-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.3-92-19