Mediebevakning

Statens Historiska Museer, Stockholm

Information om direktupphandlingen:

Statens historiska museer (härefter SHM) med organisationsnummer 202100-4953 är upphandlande myndighet och inbjuder intresserade leverantörer till att lämna anbud avseende direktupphandling av tjänst för mediebevakning.

Detta förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för direktupphandlingen.

Om upphandlande myndighet: 

SHM är en statlig myndighet som har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Verksamheten ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

Myndigheten består av Hallwylska museet, Historiska museet, Ekonomiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott, Tumba bruksmuseum och Sveriges museum om Förintelsen (under uppbyggnad) samt arkeologisk uppdragsverksamhet. Verksamheten innefattar både museiverksamhet i form av samlingsutveckling, kommunikation, publikutveckling och arkeologisk uppdragsverksamhet. 

SHM bedriver huvudsakligen sin verksamhet från Stockholm med regionala kontor för Arkeologerna på ytterligare ett antal orter.

Allmän information:

Mediebevakningstjänst för alla varumärken (alla museer och Arkeologerna) samt olika projekt inom Statens historiska museer. 

SHM:s nuvarande lösning för mediebevakning har en årskostnad på 108 000 kr.

Obligatoriska krav på tjänsten:

Mediebevakningsportal

Källor som ingår i portalen: 

- Svenska redaktionella webbkällor. Inklusive artiklar bakom betalväggar till exempel Schibsted och Bonnier News.

- Internationella redaktionella webbkällor, inklusive alla nordiska länder.

- Svenska tryckta tidningar (print). Inklusive artiklar bakom betalväggar till exempel Schibsted och Bonnier News. Levereras digtialt som pdf.

- Sociala medier, exempelvis Facebook, Instagram, Twitter, TouTube, bloggar och forum.

Övrigt som ingår i tjänsten: 

- Kostnadsfritt arkiv för att fritextsöka eller söka efter äldre artiklar samt rapportverktyg för uppföljningar.

- Obegränsat antal användare

- Obegränsat antal sökord, sökprofiler.

- Nyhetsutskick - dagliga utskick till obegränsat antal e-post mottagare. Möjlighet att anpassa utskicken dvs. olika sökprofiler.

- Utbildning i tjänsten.

- Fri support under kontorstid.

- Uppstarstmöte samt upplägg av sökprofiler och dagliga nyhetsutskick.

- Från den 1 maj 2023 måste tjänsten vara igång, fullt fungerande. 

Krav på dokument:

- Kort beskrivning av företaget och mediebevakningstjänsten samt hur ni uppfyller ovanstående krav (Obligatoriska krav på tjänsten). Bifogas i en bilaga.

Leverans:

Upplägg av mediebevakningstjänsten och tidplan sker i dialog med Statens historiska museer. Från 1 maj 2023 ska tjänsten vara i gång. 

Pris: 

Totalpris per år anges i svenska kronor exklusive moms i därför avsedd prisruta. Inga ytterligare kostnader får tillkomma. Anbudsgivaren ska även bifoga offert där pris per månad anges. 

Anbudsprövning:

Samtliga obligatoriska krav ska vara uppfyllda. Om ett obligatoriskt krav inte uppfylls, måste anbudet förkastas.

Kontraktet tilldelas den Anbudsgivare som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Beställaren kommer att anta anbudet med: Lägst pris.

Anbudets form:

Anbud ska lämnas via Mercell Direktupphandling innan sista anbudsdag. Eventuella frågor och svar hanteras via Mercell Direktupphandling. 

Frågor, svar och förtydligande:

Eventuella frågor och svar hanteras via Mercell Direktupphandling. Frågor ska ha inkommit senast 6 dagar före sista anbudsdag. SHM besvarar frågor senast 3 dagar före sista anbudsdag. 

Sekretess:

Om anbudsgivaren anser att delar av anbudet bör sekretessbeläggas ankommer det därför på anbudsgivaren att ange vilka anbudsuppgifter det gäller samt grund för att sekretessbelägga uppgifterna.

Förbehåll om avbrytande:

SHM förbehåller sig rätten att avbryta direktupphandlingen, om politiska beslut fattas eller om organisatoriska förändringar sker, som påverkar eller förändrar förutsättningarna för direktupphandlingen. SHM förbehåller sig även rätten att avbryta direktupphandlingen och förkasta samtliga anbud om offererade priser inte ryms inom budgetramarna. Direktupphandlingen kan även komma att avbrytas på andra grunder än ovan nämnda, i enlighet med de upphandlingsrättsliga reglerna.

Om upphandlingen avbryts kommer samtliga anbudsgivare att underrättas om detta.

Avtalsvillkor:

SHM:s bifogade avtalsvillkor ska gälla vid utförande av uppdraget.

Kontaktperson för avtalet/beställningen:

Anbudsgivaren ska i sitt anbudssvar lämna namn, telefonnummer och e-mailadress till kontaktperson hos leverantören gällande avtalet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-23)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-02-02

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

231-1175-2022