Solna stads upphandlingar Material och utrustning för NO-undervisning

Material och utrustning för NO-undervisning

Solna stad, SOLNA

Upphandlingen omfattar inköp av produkter som täcker behovet för material och utrustning för undervisning inom naturvetenskapliga ämnen (exempelvis biologi, kemi, fysik, geologi och astronomi) för successiva avrop från Solna

stads skolor och gymnasiet.

Inbjudan

Solna stad, 212000-0183, bjuder härmed in leverantörer att lämna anbud inom Material och utrustning för NO-undervisning

Beskrivning av upphandlingen

Upphandlingen omfattar inköp av produkter som täcker behovet för material och utrustning för undervisning inom naturvetenskapliga ämnen (exempelvis biologi, kemi, fysik, geologi och astronomi) för successiva avrop från Solna stads skolor och gymnasiet. Solna stad förbehåller sig rätten att göra kompletterande inköp av reservdelar till redan inköpt utrustning utanför detta avtal.

Mål och syfte

Staden avser teckna avtal med två Anbudsgivare inom varje varukorg för att täcka verksamhetens totala behov av material och utrustning för NO-undervisning. En Anbudsgivare kan bli upphandlad inom en eller flera varukorgar (produktområden).

Avtalet kommer även att omfatta Anbudsgivarens övriga sortiment inom den/de tilldelade varukorgen/varukorgarna.

Avtalstid

Avtalet gäller för en tidsperiod om två (2) år med ensidig optionsrätt för staden att förlänga avtalet med upp till två (2) gånger á ett (1) år, d v s. sammanlagt högst fyra (4) år.Avtalet träder i kraft när bägge parter undertecknat avtalet, dock tidigast: 2020-02-06

Volym

Uppskattat totalt värde (SEK) för avtalets löptid, inklusive eventuella förlängningsperioder, beräknas (baserat på historik) till: 1800000

Diarienummer

Stadens diarienummer och upphandlingens referensnummer är: KS/2019:107

Förutsättningar för upphandlingens genomförande

Staden kan komma att avbryta upphandlingen om inget av anbuden uppfyller de krav som ställts i upphandlingsdokumentet; eller om inget anbud ryms inom de ekonomiska ramarna; eller om annan saklig grund för avbrytande föreligger.

Definitioner och begrepp

Nedan anges definitioner och begrepp som används i detta upphandlingsdokument.

Med staden avses Solna stad.

Med produktsortiment avses ett brett sortiment av produkter som täcker behovet för material och utrustning för undervisning inom naturvetenskapliga ämnen i Solna stad; exempelvis Instrument, utrustning, förbrukningsmaterial, modellsats, skyddsutrustning, kemikalier och biologisk material (dock inte tryckta läromedel).

Med momentan konkurrensutsättning avses beställning av produkter eller service/tjänster som sker genom enskilt avrop från den avtalsleverantör som erbjuder de bästa villkoren utifrån beställarens behov.Avropet sker enligt minst ett av följande kriterier:

- Kvalitet/specifikation

- Leveranstid

- Pris.

Beställaren avgör kriteriernas inbördes ordning vid avropet.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) som: Förenklat förfarande.

Sista anbudsdag

Sista anbudsdag: 2020-01-14 23:59

Anbudets giltighetstid

Anbud ska vara giltiga till och med: 2020-07-14.

Helt/delat anbud

Anbud får lämnas på en eller flera varukorgar (produktområden).

Staden avser att teckna Avtal med två (2) Anbudsgivare inom varje varukorg. Det innebär att en Anbudsgivare kan bli upphandlad inom en varukorg men inte inom en annan.

Alternativt anbud (sidoanbud) accepteras inte.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-01-14)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-12-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

KS/2019:107