Solna stads upphandlingar Laboratorieanalyser

Laboratorieanalyser

Solna stad, SOLNA

Laboratorieanalyser av livsmedel, dricksvatten och andra ämnen i enlighet med foder- och livsmedelslagstiftningen.

Diarienummer

Stadens diarienummer för upphandlingen: MHN 2019:49

Inbjudan

Solna stad, 212000-0183, inbjuder er att inkomma med anbud avseende en direktupphandling av Laboratorieanalyser.

I uppdraget ingår analys av livsmedel, dricksvatten och andra ämnen i enlighet med foder- och livsmedelslagstiftningen.

Denna upphandling genomförs enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) som direktupphandling.

Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Uppskattat totalt värde (SEK) av upphandlingen för hela kontraktets löptid, inklusive eventuella förlängningsperioder, beräknas (baserat på historik) till: 200 000 SEK. Staden garanterar inga framtida volymer.

Avtalstid

Avtalet träder i kraft när bägge parter undertecknar det, dock tidigast 2020-01-01.

Avtalstiden löper i två (2) från avtalsstart. Därefter har Staden möjlighet att förlänga avtalet med två (2) perioder à ett (1) år. Om Staden ej förlänger uppdraget tre (3) månader innan innevarande avtalsperioden slutar, upphör avtalet att gälla efter avtalsperiodens slut.

Administrativa villkor

Sista anbudsdag är 2019-12-12 kl. 23:59.

Anbud ska vara giltigt t.o.m. 2020-04-01.

Meddelande om val av leverantör skickas elektroniskt till samtliga Anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-12-12)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-11-25

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

MHN 2019:49