Solna stads upphandlingar Kris- och Brandskyddsutbildningar

Kris- och Brandskyddsutbildningar

Solna stad, SOLNA

Upphandlingen omfattar ramavtal för stadens behov av Kris- och brandskyddsutbildningar. Detta omfattar utbildningar inom Brandskydd, Första Hjälpen, HLR vuxen, HLR barn samt POSOM (psykiskt- och socialt omhändertagande).

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som:

Förenklat förfarande

Förutsättningar för upphandlingens genomförande

Staden kan komma att avbryta upphandlingen om inget av anbuden uppfyller de krav som ställts i upphandlingsdokumentet eller om annan saklig grund för avbrytande föreligger.

Pris

Offererade priser ska anges i svenska kronor (SEK), exklusive mervärdesskatt.

Se bilaga 1 Prisbilaga

Frågor om upphandling

Frågor med anledning av upphandlingen ställs skriftligt via tendsign.com under rubriken/fliken "Frågor och svar". Under samma flik besvarar staden frågor samt publicerar eventuella kompletteringar.

Frågorna kommer att avidentifieras och besvaras löpande via TendSign funktion "frågor och svar" dock senast sex (6) dagar före anbudstidens slut.

Sista dag för att ställa frågor: 2020-03-09

För övriga frågor kontakta ansvarig upphandlare: Nilüfer Sözen

nilufer.sozen@solna.se

Tilldelningsgrund

Staden kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån följande grund för utvärdering: Lägsta pris

Avtal anses vara ingånget när båda parter skriftligen har undertecknat avtalet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-19)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-02-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

KS/2020:13