Skurups kommun Service och underhåll av gatubelysning

Service och underhåll av gatubelysning

Skurups kommun, SKURUP

Härmed inbjudes intresserade leverantörer (L) till anbudsgivning avseende service och underhåll av gatubelysning i enlighet med villkor i detta upphandlingsdokument samt eventuella bifogade handlingar.

1.3 Omfattning

Upphandlingen syftar till att tillgodose B behov av service och underhåll av gatubelysning. Skurups kommun ansvarar för ca 6 500st enheter. Armaturbyte till led uppskattas till ca 200-300se enheter/år samt felavhjälpning ca 100–200 ärende/år.

1.4 Uppskattat värde

B inköp av tjänst uppgår till cirka: 800 000 SEK/år.

1.5 Volymer

Volymen ovan, samt som anges ovan, grundar sig på statistik från senaste 12-månadersperioden och kan ses som en indikation på kommande volym. B förbinder sig dock inte att göra inköp för dessa uppskattade volymer. Omfattningen kan komma att förändras under kontraktsperioden. Under kontraktsperioden kan enheter tillkomma eller avvecklas. Tillkommande enheter inom kommunen ska omfattas av detta kontrakt. Eventuellt tillkommande beställare får ej förenas med ökade kostnader.

L ska leverera Skurups kommuns verkliga behov, vare sig detta över- eller underskrider det angivna. Angivna volymer ska endast betraktas som riktlinjer och är inte bindande för B.

1.6 Avtalsperiod

Kontraktet tecknas för perioden 2023-03-01-2025-02-28.

Därefter finns det möjlighet till två (2) stycken förlängningar á 12 månader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2022.1348