Skurups kommun Larm till Särskilt boende

Larm till Särskilt boende

Skurups kommun, SKURUP

Inledning

Beskrivning och omfattning av uppdrag

Syftet med upphandlingen är att tillgodose Skurup kommuns behov av ett digitalt trygghetslarmsystem för kommunens tre särskilda boende. Antalet lägenheter uppgår idag till 112 stycken. Planen är att byta ut larmsystemet på ett boende under 2023 och på två boenden under 2024.

Angivet lägenhetsantal utgör endast en vägledning och garanteras inte. Omstrukturering av verksamheten och politiska beslut kan komma att påverka behovet under avtalsperioden.

Trygghetslarmsystemet är till för de boende på det särskilda boendet. Larmet ska tillgodose behovet av att larma både aktivt och passivt (sensorer) samt att ge möjlighet att positionera den boende när denne larmar. Larmet ska kunna mottas av personalens mobilenheter och kunna kvitteras samt närvaromarkeras.

Larmkedjan på boendet ska fungera med hjälp av wifi.

Inledning

Beskrivning och omfattning av uppdrag

Syftet med upphandlingen är att tillgodose Skurup kommuns behov av ett digitalt trygghetslarmsystem för kommunens tre särskilda boende. Antalet lägenheter uppgår idag till 112 stycken. Planen är att byta ut larmsystemet på ett boende under 2023 och på två boenden under 2024.

Angivet lägenhetsantal utgör endast en vägledning och garanteras inte. Omstrukturering av verksamheten och politiska beslut kan komma att påverka behovet under avtalsperioden.

Trygghetslarmsystemet är till för de boende på det särskilda boendet. Larmet ska tillgodose behovet av att larma både aktivt och passivt (sensorer) samt att ge möjlighet att positionera den boende när denne larmar. Larmet ska kunna mottas av personalens mobilenheter och kunna kvitteras samt närvaromarkeras.

Larmkedjan på boendet ska fungera med hjälp av wifi. Skurups kommun tillhandahåller och garanterar ett trådlöst nätverk med tillräcklig kapacitet på de tre boendena. Leverantörer ska tillhandahålla och i det offererade anbudet beskriva sekundär kommunikationsväg som automatiskt tar över när wifi ligger nere.

Upphandlingen omfattar:

* projektering, utbildning, dokumentation, leverans, installation och driftsättning av ett komplett, fullt fungerande trygghetslarm med tillhörande larmutrustning, programvara och tillbehör på tre boenden under perioden 2023–24.

* ett larmsystem som ska vara öppet för kommande produkter och utveckling även från andra leverantörer

* service, support och underhåll

* köp av trygghetslarmutrustning

* sekundär kommunikationsväg vad gäller nätuppkoppling

* porttelefon

* option på hotellås/digitala lås till de boendes lägenhetsdörrar

* option på leverans, installation och driftsättning av larmsystem som omfattar aktiva och passiva larm på kommunens LSS-boende (både särskilda boenden och korttidsplatser)

Anbudsgivaren ska lämna ett anbud på upphandlingen i sin helhet, delanbud kommer inte att godtas.

Alla arbeten, material och leveranser för trygghetslarmsystemets iordningställande ska ingå i anbudet. Även kostnader för service och support ska ingå i offererade priser under hela avtalsperioden.

Upphandlingen ska resultera i ett avtal med en leverantör där leverantören levererar trygghetslarm som inkluderar teknik, system, service och support.

Leverantören ska garantera efterfrågad funktionalitet under hela avtalsperioden. I de fall komponenter (i grundsystemet, ej styckvis avropad larmutrustning) behöver bytas ut (End Of Life eller avsaknad av reservdelar) så ska leverantören på eget initiativ byta dessa utan extra kostnader, varken avseende montering, demontering eller installation. Utbytesprodukter ska vara fabriksnya och uppdaterade utan merkostnad under hela avtalsperioden.

Avgränsning

Trygghetslarm för ordinärt boende ingår inte i denna upphandling.

Upphandlingen omfattar inte handenheter i form av smarta mobiltelefoner. Skurups kommun ansvarar för att tillhandahålla dessa, inkluderat SiM-kort under hela avtalsperioden.

Sista anbudsdag
35 dagar kvar

(2023-07-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2023.79