Skurups kommun Belysningsmateriel

Belysningsmateriel

Skurups kommun, SKURUP

Inbjudan

Härmed inbjudes intresserade leverantörer (L) till anbudsgivning avseende inköp och leverans av gatubelysningsmaterial i enlighet med villkor i detta upphandlingsdokument samt eventuella bifogade handlingar.

Omfattning

Upphandlingen syftar till att tillgodose B behov av inköp och leverans av gatubelysningsmaterial. Beställningar kommer göras löpande under avtalsperioden. Leveranser kan ske efter avtalstidens slut, förutsatt att beställningen gjorts under avtalets löptid. Uppskattad volym återfinns i bilaga Anbudsformulär Skurups kommun. Volymen är dock endast en uppskattning. B garanterar inga volymer och antagen L förbinder sig att leverera enligt B faktiska behov.

Takvärde

Takvärde för detta avtal är 4 000 000 kr

Inbjudan

Härmed inbjudes intresserade leverantörer (L) till anbudsgivning avseende inköp och leverans av gatubelysningsmaterial i enlighet med villkor i detta upphandlingsdokument samt eventuella bifogade handlingar.

Beställare

Upphandlande enhet benämns hädanefter Beställaren (B).

Skurups kommunOrg. Nr 212 000-1082Tegelgatan 21, 274 35 Skurup

Skurups kommunala ABOrg. nr 556528-9484Adress: c/o Skurups kommun, 274 80 Skurup

Skurupshem ABOrg. Nr: 556429-3537Adress: Södra Kungsgatan 1, 274 35 Skurup

Omfattning

Upphandlingen syftar till att tillgodose B behov av inköp och leverans av gatubelysningsmaterial. Beställningar kommer göras löpande under avtalsperioden. Leveranser kan ske efter avtalstidens slut, förutsatt att beställningen gjorts under avtalets löptid. Uppskattad volym återfinns i bilaga Anbudsformulär Skurups kommun. Volymen är dock endast en uppskattning. B garanterar inga volymer och antagen L förbinder sig att leverera enligt B faktiska behov.

Takvärde

Takvärde för detta avtal är 4 000 000 kr

Volymer

Volymen ovan, samt som anges ovan, grundar sig på statistik från senaste 12-månadersperioden och kan ses som en indikation på kommande volym. B förbinder sig dock inte att göra inköp för dessa uppskattade volymer. Omfattningen kan komma att förändras under kontraktsperioden. Under kontraktsperioden kan enheter tillkomma eller avvecklas. Tillkommande enheter inom kommunen ska omfattas av detta kontrakt. Eventuellt tillkommande beställare får ej förenas med ökade kostnader.

L ska leverera Skurups kommuns verkliga behov, vare sig detta över- eller underskrider det angivna. Angivna volymer ska endast betraktas som riktlinjer och är inte bindande för B.

Avtalsperiod

Kontraktet tecknas för perioden 2023-02-01 - 2025-01-31.

Därefter finns det möjlighet till två (2) stycken förlängningar á 12 månader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

22/38