Skövde Kommun Värdering av diverse fastigheter i Skövde kommun

Värdering av diverse fastigheter i Skövde kommun

Skövde kommun, Skövde

Objekten

Skövde kommun undersöker möjligheterna att förvärva mark:

1. Hela/del av Skövde 5:34 & Skövde 5:374, 11 820 kvm, småhus- och lantbruksenhet, direkt anslutning till programområde som skall detaljplaneläggas: Trädgårdsstaden etapp 4.

2. Hela/del av Skövde 5:69, 15 230 kvm småhusenhet, direkt anslutning till programområde som skall detaljplanläggas: Trädgårdsstaden etapp 4.

3. Skiftesdel av Sventorp 4:36, ca 92 600 kvm, bebyggd lantbruksenhet, bostäder i översiktsplan

4. Skövde 5:181, ca 9 402 kvm, industrienhet med byggnad, utvecklingsområde Mariesjö

Skövde kommun undersöker möjligheterna att förvärva och försälja mark med en motpart (3-4):

5. Skiftesdel av Skövde 4:353, ca 2 140 kvm, bostadsdel, upplåten med tomträtt, friköp av fastighetsdelen

6. Skövde 4:296-297, 5 216 kvm, skogsmark

Skövde kommun undersöker möjligheterna att försälja mark:

7. Kylaren 1, 39 942 kvm, verksamhetslokaler, möjlig användning enligt gällande detaljplan skola/kontor/industri

Skövde kommun vill skapa bättre kunskap om:

8. Marknadsmässigt försäljningspris på mark till näringsverksamhet i Skövde. Utgångspunkt skall vara att marken är planlagd.

Uppdraget

Uppdraget omfattar att bedöma marknadsvärde för objekten. Uppdraget skall dokumenteras i en rapport för varje objekt. Rapporten skall innehålla: ortsanalys, objektsbeskrivning, ekonomiska ingångsvärden och antaganden, orientering om värderingsprinciper och metodik, värderingsmetoder varav ortsprismetod är ett minimum, kompletterande metoder i de fall då förväntningsvärden eller annat påverkar, värdebedömning, känslighetsanalys samt bilagor med relevant underlagsmaterial (fastighetsinformation, karta, ortsprismaterial etc). Det är viktigt att rapporten är väl genomarbetad och innehåller de delar som vi efterlyser. Värderingen måste tydligt ange ett bedömt marknadsvärde.

Kvalificeringskrav

Anbud anses vara kvalificerat för utvärdering under följande förutsättningar:

- Grundkraven i 13 kap. 1-3 § § LOU uppfylls.

- Anbudsgivaren är registrerad i aktiebolags- eller handelsregistret.

- Anbudsgivaren är registrerad för F-skatt, mervärdeskatt och arbetsgivaravgift hos Skatteverket.

- Ansvarig handläggare är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare.

Upphandling

Detta uppdrag upphandlas genom direktupphandling. Förfrågan utgår till minst tre olika värderingsföretag som utför uppdrag i Skaraborg. Förfrågningsunderlaget utgörs av de handlingar som ingår i denna framställan. Anbud skall lämnas på undertecknat anbudsformulär (se bilaga) via Visma Direktupphandling. Glöm inte de efterfrågade bilagorna till anbudsformuläret (meritförteckning och ett refensuppdrag). I datasystemet finns rubrikerna "*Specifikation" och "*Pris". Under "*Pris" vill vi att ni fyller i timpris för uppdraget för värderaren tillika uppdragsledaren (SEK exklusive moms) och under *Specifikation" ber vi er fylla i det budgetpris och de timmar som budgetpriset baseras på.

Värderingsgrunder vid utvärdering av anbud

Se bilaga.

Beställare

Beställare är Mark- och exploateringsenheten vid Sektor samhällsbyggnad, Skövde kommun. Beställarens ombud är enhetschef Mikael Zsiga och handläggare är: Mikael Zsiga (objekt 1-2, 4, 7-8) och Maria Toftby (objekt 3, 5-6).

Sista anbudsdag
2 dagar kvar

(2019-10-16)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-10-02

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

MEX.2019.490