Skövde Kommun Värdering av diverse fastigheter i Skövde kommun

Värdering av diverse fastigheter i Skövde kommun

Skövde kommun, Skövde

Objekten

Skövde kommun undersöker möjligheterna att förvärva mark:

1. Hene s:6, 2 861 kvm, gata och parkmark, allmän plats i detaljplan.

2. Skövde 5:81, 29 400 kvm, bebyggd lantbruksenhet, bostäder i översiktsplan.

Skövde kommun undersöker möjligheterna att förvärva och försälja mark med två olika parter (3-4):

3. Bussatorpet 1:14, hela fastigheten med undantag av bostadsdelen, bebyggd lantbruksenhet, bytesmark i anslutning till bostäder i översiktsplan.

4. Skultorp 6:8, ca 13 000 kvm av skogsskifte, bebyggd lantbruksenhet, bostäder i översiktsplan.

5. Skultorp 50:1, ca 1 900 kvm av åkerskifte, obebyggd lantbruksenhet, bytesmark i anslutning till bostäder i översiktsplan.

Skövde kommun undersöker möjligheterna att försälja fastighet till tomträttshavare:

6. Bataljonen 1, 7 076 kvm, hyreshusmark för bostäder.

7. Plutonen 3, 8 919 kvm, hyreshusmark för bostäder.

Skövde kommun undersöker möjligheterna att försälja byggnad på ofri grund:

8. Ljunghem s:3, plats vid kyrkan, bostadshus ägt av Skövde kommun skall om möjligt försäljas efter uppgörelse med delägarna i samfälligheten

Skövde kommun vill veta värdet på följande fastigheter:

9. Locketorps-Törsatorp 1:7, som uppgår till 1 581 725 kvm och tre delar fördelat på tre skiften av 1:14 uppgående till sammanlagt ca 254 000 kvm, flygplats med tillhörande anordningar så som landningsbanor, terminalbyggnad (ca 1 500 kvm BTA) med tillhörande hangar (ca 680 kvm BTA) etc och obebyggd lantbruksenhet (skogsmark).

10. Mode 5, 4 705 kvm, parkeringshus (garage) i åtta våningar.

11. Åkaren 3, 33 029 kvm, industrienhet med reparationsverkstad, ca 10 400 kvm BTA, ingår delvis i utvecklingsområdet för Mariesjö med ny detaljplan för större delen av fastigheten.

Uppdraget

Uppdraget omfattar att bedöma marknadsvärde för objekten. Uppdraget skall dokumenteras i en rapport för varje objekt. Rapporten skall innehålla: ortsanalys, objektsbeskrivning, ekonomiska ingångsvärden och antaganden, orientering om värderingsprinciper och metodik, värderingsmetoder varav ortsprismetod är ett minimum, kompletterande metoder i de fall då förväntningsvärden eller annat påverkar, värdebedömning, känslighetsanalys samt bilagor med relevant underlagsmaterial (fastighetsinformation, karta, ortsprismaterial etc). Det är viktigt att rapporten är väl genomarbetad och innehåller de delar som vi efterlyser. Värderingen måste tydligt ange ett bedömt marknadsvärde.

Kvalificeringskrav

Anbud anses vara kvalificerat för utvärdering under följande förutsättningar:

- Grundkraven i 13 kap. 1-3 § § LOU uppfylls.

- Anbudsgivaren är registrerad i aktiebolags- eller handelsregistret.

- Anbudsgivaren är registrerad för F-skatt, mervärdeskatt och arbetsgivaravgift hos Skatteverket.

- Ansvarig handläggare är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare.

Upphandling

Detta uppdrag upphandlas genom direktupphandling. Förfrågan utgår till minst tre olika värderingsföretag som utför uppdrag i Skaraborg. Förfrågningsunderlaget utgörs av de handlingar som ingår i denna framställan. Anbud skall lämnas på undertecknat anbudsformulär (se bilaga) via Visma Direktupphandling. Glöm inte de efterfrågade bilagorna till anbudsformuläret (meritförteckning och refensuppdrag). I datasystemet (Visma Direktupphandling) finns rubrikerna "*Specifikation" och "*Pris". Under "*Pris" vill vi att ni fyller i timpris för uppdraget (SEK exklusive moms) och under *Specifikation" ber vi er fylla i det budgetpris och de timmar som budgetpriset baseras på.

Värderingsgrunder vid utvärdering av anbud

Se bilaga.

Beställare

Beställare är Mark- och exploateringsenheten vid Sektor samhällsbyggnad, Skövde kommun. Beställarens ombud är enhetschef Mikael Zsiga och handläggare är: Lina Irwe (objekt 1-2 & 9), Denise Forsell (3-7), Maria Toftby (8), Mikael Zsiga (objekt 10-11).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-18)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-04-03

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

MEX.2020.223