Skövde Kommun Revisionstjänster

Revisionstjänster

Vårgårda kommun, VÅRGÅRDA

Uppdraget är att i enlighet med kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och av kommunfullmäktige antaget revisionsreglemente vara sakkunnigt biträde till de förtroendevalda revisorerna/lekmannarevisorerna i deras granskning av kommunens nämnder, utskott, styrelse, fullmäktigeberedningar och bolag.

Ramavtalet omfattar två delar:

- Grunduppdrag

- Specialuppdrag

Avtalstid

Avtalslängd är fyra (4) år med möjlighet för beställaren att säga upp avtalet till upphörande tidigast två (2) år efter avtalsstart. Därefter kan avtalet sägas upp löpande. Uppsägning ska göras tre (3) månader före önskad uppsägningsdag. Planerad avtalsstart är 2023-01-01.

Respektive avtalsår avser ett revisionsår, vilket innebär att granskningen av årsbokslut mm. överskrider ett kalenderår.

Sista anbudsdag

Anbudet ska vara köparen tillhanda senast

2022-09-21 23:59

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-08-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

22/7